POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ 06/2013 RADOVI NA REKONSTRUKCIJI GREJANjA NA SEKUNDARNOJ INSTALACIJI I PODSTANICI PO SISTEMU ”KLjUČ U RUKE”

objavljeno u: Javne nabavke | 0

1. Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul.Narodnih heroja br.30/II, 11070 Novi Beograd, www.uprava-brodova.gov.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti – nabavka radova.

3. Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki: radovi na rekonstrukciji grejanja na sekundarnoj instalaciji i podstanici po sistemu ”ključ u ruke”, na poslovnom objektu u ul.Narodnih heroja br.30, 11070 Novi Beograd, 45454000-radovi na rekonstrukciji.

4. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: Izbor najpovoljnije ponude se vrši na osnovu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude ponderisanjem sledećih kriterijuma: cena 70 pondera, rok za izvršenje radova 20 pondera, garantni rok 10 pondera, a rok i način plaćanja jeste rezervni kriterijum.

5. Konkursna dokumentacija se dostavlja neposredno, putem pošte ili u elektronskoj formi, a može i da se preuzme u poslovnim prostorijama Naručioca.

6. Ponude se mogu podneti neposredno ili putem pošte, i to do 04.11.2013.godine do 11 i 45 časova, a postupak otvaranja ponuda biće izvršen na dan 04.11.2013.godine u 12 časova.

7. Ponude se podnose u poslovnim prostorijama Naručioca – ul.Narodnih heroja br.30/II, 11070 Novi Beograd, najkasnije do 04.11.2013.godine do 11 i 45 časova.

8. Predstavnici Ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda samo ako imaju odgovarajuće ovlašćenje.

9. Predmetna javna nabavka se sprovodi na osnovu člana 50. Zakona o javnim nabavkama.

10. Lice za kontakt: Miloš Selaković dipl.pravnik, tel: 011/260-70-80.