POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ 07/2013 KNJIGOVODSTVENE USLUGE

objavljeno u: Javne nabavke | 0
  1. Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul.Narodnih heroja br.30/II, 11070 Novi Beograd, www.uprava-brodova.gov.rs
  2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga.
  3. Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki: knjigovodstvene usluge, 45454000- 79211100 knjigovodstvene usluge.
  4. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.
  5. Konkursna dokumentacija se dostavlja neposredno, putem pošte ili u elektronskoj formi, a može i da se preuzme u poslovnim prostorijama Naručioca.
  6. Ponude se mogu podneti neposredno ili putem pošte, i to do 08.11.2013.godine do 11 i 45 časova, a postupak otvaranja ponuda biće izvršen na dan 08.11.2013.godine u 12 časova.
  7. Ponude se podnose u poslovnim prostorijama Naručioca – ul. Narodnih heroja br.30/II, 11070 Novi Beograd, najkasnije do 08.11.2013.godine do 11 i 45 časova.
  8. Predstavnici Ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda samo ako imaju odgovarajuće ovlašćenje.
  9. Lice za kontakt: Miloš Selaković dipl. pravnik, tel: 011/260-70-80.