POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ 09/2013 USLUGE KONSALTINGA ZA POTREBE AKREDITACIJE PREMA SRPS ISO/IEC 17020

objavljeno u: Javne nabavke | 0
  1. Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul. Narodnih heroja br.30/II, 11070 Novi Beograd, www.uprava-brodova.gov.rs
  2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti br.09/2013 – nabavka usluga za potrebe akreditacije prema SRPS ISO/IEC 17020.
  3. Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki: nabavka usluga za potrebe akreditacije prema SRPS ISO/IEC 17020, 79400000-usluge savetovanja u poslovanju i upravljanju i srodne usluge.
  4. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: Izbor najpovoljnije ponude se vrši na osnovu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude ponderisanjem sledećih kriterijuma: iskustvo konsultanta u oblasti infrastruktiure kvaliteta u Republici Srbiji — 50 pondera, reference iz oblasti konsaltinga prema SRPS ISO/IEC17020 — 30 pondera, iskustvo konsultanta u implementaciji i unapređenju menadžmenta kvaliteta prema SRPS ISO/IEC 17020 — 20 pondera, a cena jeste rezervni kriterijum.
  5. Konkursna dokumentacija se dostavlja neposredno, putem pošte ili u elektronskoj formi, a može i da se preuzme u poslovnim prostorijama Naručioca.
  6. Ponude se mogu podneti neposredno ili putem pošte, i to do 18.11.2013.godine do 11 i 45 časova, a postupak otvaranja ponuda biće izvršen na dan 18.11.2013.godine u 12 časova.
  7. Ponude se podnose u poslovnim prostorijama Naručioca – ul. Narodnih heroja br.30/II, 11070 Novi Beograd, najkasnije do 18.11.2013.godine do 11 i 45 časova.
  8. Predstavnici Ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda samo ako imaju odgovarajuće ovlašćenje.
  9. Lice za kontakt: Miloš Selaković dipl. pravnik, tel: 011/260-70-80.