OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU
 
 

1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:
– UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd, www.uprava-brodova.gov.rs
– JP Gradsko Stambeno, ul.Danijelova br.33, 11000 Beograd, www.stambeno.com

2) Vrsta Naručioca:
– Korisnik budžetskih sredstava, organ državne uprave u sastavu Ministarstva saobraćaja Republike Srbije
– Javno preduzeće

3) Vrsta predmeta: Radovi

4) Za radove, priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz kvalifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
– Nabavka radova na rekonstrukciji grejanja na sekundarnoj instalaciji i podstanici po sistemu ”ključ u ruke”, na poslovnom objektu u ul.Narodnih heroja br.30/II, 11070 Novi Beograd, 45454000 – radovi na rekonstrukciji.

5) Ugovorena vrednost: 2.200.000,00 dinara bez PDV-a
– Ugovorena vrednost za Naručioca – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu je 889.240,00 dinara bez PDV-a
– Ugovorena vrednost za naručioca – JP Gradsko Stambeno je 1.310.760,00 dinara bez PDV-a

6) Kriterijum za dodelu ugovora:
Kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda
Ocena ponuda je izvršena na osnovu kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda ponderisanjem sledećih elemenata:
Cena – maksimalan broj pondera je 70 pondera
Rok za izvršenje radova – maksimalan broj pondera je 20 pondera
Garantni rok – maksimalan broj pondera je 10 pondera
Rok i način plaćanja je rezervni kriterijum

7) Broj primljenih ponuda: 3 (tri) ponude

8)Najviša i najniža ponuđena cena:
– 2.900.000,00 dinara bez PDV-a
– 2.200.000,00 dinara bez PDV-a

9) Najviša i najniža cena kod prihvatljivih ponuda:
– 2.520.000,00 dinara bez PDV-a
– 2.200.000,00 dinara bez PDV-a

9) Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 07.11.2013.godine

10) Datum zaključenja ugovora:
– Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu je zaključio Ugovor sa izabranim Ponuđačem na dan 19.11.2013.godine.
– Naručilac – JP Gradsko Stambeno je zaključio Ugovor sa izabranim Ponuđačem na dan 22.11.2013.godine.

11) Osnovne pojmove o dobavljaču:
– VLADEX DOO, ul. Ivana Milutinovića br.87A, 11211 Borča, matični broj: 07732279, PIB:100210136.

12) Period važenja ugovora: Do primopredaje izvršenih radova.

13) Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora:
– Predmetni ugovor se može izmeniti ili dopuniti samo u pisanoj formi zaključivanjem Aneksa predmetnog Ugovora uz saglasnost obe ugovorne strane.

14) Ostale informacije:
– Predmetni postupak javne nabavke je sproveden na osnovu člana 50. Zakona o javnim nabavkama, od strane dva Naručioca, a to su:
1. UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd i
2. JP Gradsko Stambeno, ul.Danijelova br.33, 11000 Beograd.
Predmetni postupak javne nabavke od strane više Naručilaca je sproveden na osnovu Saglasnosti Uprave za javne nabavke br.011-00-1307/13 od 03.10.2013.godine.
Predmetni postupak javne nabavke je sproveo Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, a na osnovu Saglasnosti Naručioca JP Gradsko Stambeno br.19/34-(OP) od 22.10.2013.godine.