OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:
– UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd, www.uprava-brodova.gov.rs

2) Vrsta Naručioca:
– Korisnik budžetskih sredstava, organ državne uprave u sastavu Ministarstva saobraćaja Republike Srbije

3) Vrsta predmeta: Usluge

4) Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika: Nabavka knjigovodstvenih usluga broj 07/2013 – knjigovodstvene usluge za potrebe Naručioca, 79211100 – knjigovodstvene usluge.

5) Ugovorena vrednost: 600.000,00 dinara

6) Kriterijum za dodelu ugovora:
Kriterijum najniže ponuđene cene

7) Broj primljenih ponuda: 1 (jedna) ponuda

8)Najviša i najniža ponuđena cena:
– 600.000,00 dinara
– 600.000,00 dinara

9) Najviša i najniža cena kod prihvatljivih ponuda:
– 600.000,00 dinara
– 600.000,00 dinara

9) Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 13.11.2013.godine

10) Datum zaključenja ugovora: 27.11.2013.godine

11) Osnovne pojmove o dobavljaču:
– ”PERITUS” DOO, ul. Keltska br.8, 11050 Beograd, matični broj: 06186181, PIB: 101718435.

12) Period važenja ugovora: od 01.12.2013. do 30.11.2014.godine.

13) Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora:
– Predmetni ugovor se može izmeniti ili dopuniti samo u pisanoj formi zaključivanjem Aneksa predmetnog Ugovora uz saglasnost obe ugovorne strane.