OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
 
 

1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:
– UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd, www.uprava-brodova.gov.rs

2) Vrsta Naručioca:
– Korisnik budžetskih sredstava, organ državne uprave u sastavu Ministarstva saobraćaja Republike Srbije

3) Vrsta predmeta: Usluge

4) Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika:
Nabavka usluga konsaltinga za potrebe akreditacije prema SRPS ISO/IEC 17020
79400000 – usluge savetovanja u poslovanju i upravljanju i srodne usluge

5) Ugovorena vrednost: 380.000,00 dinara bez PDV-a

6) Kriterijum za dodelu ugovora:
Izbor najpovoljnije ponude je izvršen na osnovu primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude ponderisanjem sledećih elemenata: (1) iskustvo konsultanta u oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji – 50 pondera, (2) reference iz oblasti konsaltinga prema SRPS ISO/IEC 17020 – 30 pondera, (3) iskustvo konsultanta u implementaciji i unapređenju menadžmenta kvaliteta prema SRPS ISO/IEC17020 – 20 pondera, (4) cena – rezervni kriterijum.

7) Broj primljenih ponuda: 4 (četiri) ponude

8) Najviša i najniža ponuđena cena:
– 580.000,00 dinara bez PDV-a
– 380.000,00 dinara bez PDV-a

9) Najviša i najniža cena kod prihvatljivih ponuda:
– 500.000,00 dinara bez PDV-a
– 380.000,00 dinara bez PDV-a

9) Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 21.11.2013. godine

10) Datum zaključenja ugovora: 03.12.2013. godine

11) Osnovne pojmove o dobavljaču:
RATKO UZUNOVIĆ PR, SAMOSTALNA AGENCIJA ZA INŽENjERING I KONSALTING VIBEX Systems, ul.Bulevar kralja Aleksandra br.185, 11000 Beograd, Matični broj: 61761071, PIB: 106029146

12) Period važenja ugovora: Rok za izvršenje usluga jeste 4 (četiri) meseca od dana zaključenja ugovora.

13) Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora: Predmetni Ugovor se može izmeniti ili dopuniti samo u pisanoj formi zaključivanjem Aneksa predmetnog ugovora uz saglasnost obe ugovorne strane.