OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU
 
 

1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:
UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd, www.uprava-brodova.gov.rs

2) Vrsta Naručioca:
Korisnik budžetskih sredstava, organ državne uprave u sastavu Ministarstva saobraćaja Republike Srbije

3) Vrsta predmeta:
Usluge

4) Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika:
Nabavka usluga konsaltinga za potrebe sertifikacije prema SRPS ISO 9001
79400000 – usluge savetovanja u poslovanju i upravljanju i srodne usluge

5) Ugovorena vrednost: 480.000,00 dinara bez PDV-a

6) Kriterijum za dodelu ugovora:
Izbor najpovoljnije ponude je izvršen na osnovu primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude ponderisanjem sledećih elemenata:
– Reference i obavljanje aktivnosti u oblasti SRPS ISO 9001 u državnoj upravi, 40 pondera
– Iskustvo konsultanta u oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji, 30 pondera
– Reference iz oblasti konsaltinga prema SRPS ISO 9001, 20 pondera
– Iskustvo konsultanta u inplementaciji i unapređenju menadžmenta kvaliteta prema SRPS ISO 9001, 10 pondera
– Cena – rezervni kriterijum

7) Broj primljenih ponuda: 6 (šest) ponuda

8) Najviša i najniža ponuđena cena:
– 1.200.000,00 dinara bez PDV-a
– 240.000,00 dinara bez PDV-a

9) Najviša i najniža cena kod prihvatljivih ponuda:
– 480.000,00 dinara bez PDV-a
– 480.000,00 dinara bez PDV-a

9) Datum donošenja odluke o dodeli ugovora:
21.11.2013.godine

10) Datum zaključenja ugovora:
11.12.2013.godine

11) Osnovne pojmove o dobavljaču:
RATKO UZUNOVIĆ PR, SAMOSTALNA AGENCIJA ZA INŽENjERING I KONSALTING VIBEX Systems, ul. Bulevar kralja Aleksandra br.185, 11000 Beograd
Matični broj: 61761071
PIB: 106029146

12) Period važenja ugovora: Rok za izvršenje usluga jeste 4 (četiri) meseca od dana zaključenja ugovora.

13) Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora: Predmetni Ugovor se može izmeniti ili dopuniti samo u pisanoj formi zaključivanjem Aneksa predmetnog ugovora uz saglasnost obe ugovorne strane.

14) Ostale informacije: Ponuđač – Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, ul. Vatroslava Lisinskog br.12A, 11000 Beograd, je dana 28.11.2013. godine, dostavio u elektronskoj formi Naručiocu, Zahtev za zaštitu prava koji je zaveden kod Naručioca pod brojem 13-0-1062/13-01 na dan 29.11.2013.godine. Predmetni Zahtev je dostavljen Naručiocu i putem pošte na dan 02.12.2013.godine. S obzirom, da predmetni Zahtev nije potpun, Naručilac je dostavio neposredno Ponuđaču, Poziv za dopunu Zahteva za zaštitu prava br.13-0-1062/13-03 od 02.12.2013. godine. Takođe, predmetni Poziv je poslat Ponuđaču u elektronskoj formi na dan 29.11.2013. godine.
Dana 03.12.2013. godine, Ponuđač je dostavio neposredno Naručiocu dopunjen Zahtev za zaštitu prava, koji je zaveden pod brojem 13-0-1062/13-04.
S obzirom da dopunjen Zahtev za zaštitu prava, ne sadrži verodostojan i validan dokaz o izvršenoj uplati u iznosu od 40.000,00 dinara, a na ime administrativne takse, Naručilac je doneo Zaključak o odbacivanju Zahteva za zaštitu prava broj 13-0-1062/13-04 od 04.12.2013. godine. Naručilac je predmetni Zaključak dostavio neposredno Ponuđaču na dan 04.12.2013. godine.
Pošto Ponuđač nije ostvario svoje pravo, da podnese žalbu Republičkoj Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u roku od tri dana od dana prijema predmetnog Zaključka i nije dostavio Naručiocu kopiju navedene žalbe, Naručilac je zaključio Ugovor sa izabranim Ponuđačem na dan 11.12.2013. godine.