OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU
 
 

1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:
– UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd, www.uprava-brodova.gov.rs

2) Vrsta Naručioca:
– Korisnik budžetskih sredstava, organ državne uprave u sastavu Ministarstva saobraćaja Republike Srbije

3) Vrsta predmeta: Dobra

4) Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika:
Nabavka pogonskog goriva putem kartice
30163100 – Kreditne kartice za gorivo

5) Ugovorena vrednost: 1.815.083,33 dinara bez PDV-a

6) Kriterijum za dodelu ugovora:
Izbor najpovoljnije ponude je izvršen na osnovu primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude ponderisanjem sledećih elemenata: (1) rasprostranjenost prodajne mreže na teritoriji Republike Srbije (broj prodjnih mesta – pumpi) – 60 pondera, (2) cena – 40 pondera, (3) rok i način plaćanja, rezervni kriterijum.

7) Broj primljenih ponuda: 1 (jedna) ponuda

8) Najviša i najniža ponuđena cena:
– 1.815.083,33 dinara bez PDV-a
– 1.815.083,33 dinara bez PDV-a

9) Najviša i najniža cena kod prihvatljivih ponuda:
– 1.815.083,33 dinara bez PDV-a
– 1.815.083,33 dinara bez PDV-a

9) Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 24.01.2014.godine

10) Datum zaključenja ugovora: 31.01.2014. godine

11) Osnovni podaci o dobavljaču:
”NIS” a.d., ul.Narodnog fronta br.12, 21000 Novi Sad, BLOK PROMET ul.Milentija Popovića br.1, 11000 Beograd
Matični broj: 20084693
PIB: 104052135

12) Period važenja ugovora:
Od 01.02.2014. do 31.01.2015.godine

13) Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora: Predmetni Ugovor se može izmeniti ili dopuniti samo u pisanoj formi zaključivanjem Aneksa predmetnog Ugovora uz saglasnost obe ugovorne strane.