OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
 
 

1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:
– UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd, www.uprava-brodova.gov.rs2) Vrsta Naručioca:
– Korisnik budžetskih sredstava, organ državne uprave u sastavu Ministarstva saobraćaja Republike Srbije

 

3) Vrsta predmeta: Usluge

 

4) Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika:
Usluge specijalističkih lekarskih pregleda za potrebe Naručioca
85121200 – Usluge lekara specijalista

 

5) Ugovorena vrednost:  600.000,00 dinara

 

6) Kriterijum za dodelu ugovora:
Izbor najpovoljnije ponude je izvršen na osnovu primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude ponderisanjem sledećih elemenata: (1) cena 60 pondera, (2) kvalitet – ukupna vrednost referentne liste 40 pondera, (3) rok i način plaćanja – rezervni kriterijum.

 

7) Broj primljenih ponuda: 1 (jedna) ponuda

 

8) Najviša i najniža ponuđena cena:
– Najviša ukupna cena:                                        576.000,00 dinara
– Najviša cena po pojedinačnom pregledu:           12.000,00 dinara
– Najniža ukupna cena:                                        576.000,00 dinara
– Najniža cena po pojedinačnom pregledu:           12.000,00 dinara

 

9) Najviša i najniža cena kod prihvatljivih ponuda:
– Najviša ukupna cena:                                        576.000,00 dinara
– Najviša cena po pojedinačnom pregledu:            12.000,00 dinara
– Najniža ukupna cena:                                        576.000,00 dinara
– Najniža cena po pojedinačnom pregledu:           12.000,00 dinara

 

10) Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 27.02.2014. godine

 

11) Datum zaključenja ugovora: 07.03.2014. godine

 

12) Osnovni podaci o dobavljaču:
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ”ŽELEZNICE SRBIJE”, ul.Savska br. 23, 11000 Beograd
Matični broj: 07065191
PIB: 100348642

 

12) Period važenja ugovora:
Od 11.03.2014. do 10.03.2015. godine

 

13) Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora: Predmetni Ugovor se može izmeniti ili dopuniti samo u pisanoj formi zaključivanjem Aneksa predmetnog Ugovora uz saglasnost obe ugovorne strane.