POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Naziv Naručioca: MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA – UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU

 

Adresa Naručioca: ul. Narodnih heroja br.30/II, 11070 Novi Beograd

 

Internet adresa Naručioca: www.uprava-brodova.gov.rs

 

Vrsta Naručioca: Organ državne uprave u sastavu Ministarstva saobraćaja Republike Srbije

 

Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

 

Vrsta predmeta: Usluge

 

Za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke
Javna nabavka male vrednosti broj 03/2014 – usluge uzimanja u zakup poslovnog prostora
RA20 – Zakup

 

Kriterijum, elementi za dodelu Ugovora:
Izbor najpovoljnije ponude se vrši primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda, ponderisanjem sledećih elemenata:

  • Lokacija, 80 pondera
  • Struktura poslovnog prostora, 20 pondera
  • Cena, rezervni kriterijum.

 

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sledeće načine:

  • neposredno u poslovnim prostorijama Naručioca u ul.Narodnih heroja br.30/II, 11070 Novi Beograd
  • na Portalu Uprave za javne nabavke – portal.ujn.gov.rs
  • na internet adresi Naručioca – www.uprava-brodova.gov.rs

 

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:
Ponude se mogu podneti neposredno u poslovnim prostorijama Naručioca u ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd i putem pošte na način koji je predviđen u konkursnoj dokumentaciji na adresu: ul.Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd, do dana 15.04.2014. godine do 11 i 45 časova. Kao merodavno računa se vreme predaje ponude na pisarnici Naručioca, a ne vreme predaje ponude u Pošti.

 

Adresa i internet adresa državnog organa, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i slično:

  • Zaštita životne sredine: Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, ul. Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, www.merz.gov.rs
  • Zaštita pri zapošljavanju i uslovima rada: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, ul. Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, www.minrzs.gov.rs
  • Poreske obaveze: Ministarstvo finansija – Poreska uprava, ul.Save Miškovića br. 3-5, 11000 Beograd, filijala Novi Beograd 1, ul.Tošin bunar br.159, 11070 Novi Beograd, www.poreskauprava.gov.rs

 

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
Otvaranje ponuda će biti održano u poslovnim prostorijama Naručioca, ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd, dana 15.04.2014. godine u 12.00 časova.

 

Uslovi pod kojima predstavnici Ponuđača mogu učestvovati u postupku otvoranja ponuda:
Predstavnici Ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda samo ako poseduju odgovarajuće ovlašćenje i to na način koji je predviđen Konkursnom dokumentacijom.

 

Rok za donošenje odluke:
U roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja direktoru Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, Izveštaja o stručnoj oceni, od strane Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti, koja je obrazovana na osnovu Rešenja br.13-0-11/14-29 od 20.03.2014. godine.

 

Lice za kontakt:
Miloš Selaković diplomirani pravnik.
Tel. 011/260-70-80
milos.selakovic@uprava/brodova.gov.rs i selakovic.milos@gmail.com