OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0
Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
 

1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:
– UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd, www.uprava-brodova.gov.rs

2) Vrsta Naručioca:
– Korisnik budžetskih sredstava, organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije

3) Vrsta predmeta: Usluge

4) Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika:
Usluge uzimanja u zakup poslovnog prostora
RA02 – Zakup

5) Ugovorena vrednost:  1.882.389,60 dinara na godišnjem nivou sa uračunatim porezom na dohodak građana

6) Kriterijum za dodelu ugovora:
Izbor najpovoljnije ponude je izvršen na osnovu primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude ponderisanjem sledećih elemenata: (1) lokacija 80 pondera, (2) struktura poslovnog prostora 20 pondera, (3) cena – rezervni kriterijum

7) Broj primljenih ponuda: 1 (jedna) ponuda

8) Najviša i najniža ponuđena cena:
–    Najviša cena na godišnjem nivou:                                        1.882.389,60 dinara
–    Najviša cena mesečnom nivou:                                               156.865,80 dinara
–    Najniža cena na godišnjem nivou:                                        1.882.389,60 dinara
–    Najniža cena na mesečnom nivou:                                          156.865,80 dinara

9) Najviša i najniža cena kod prihvatljivih ponuda:
–    Najviša cena na godišnjem nivou:                                        1.882.389,60 dinara
–    Najviša cena mesečnom nivou:                                               156.865,80 dinara
–    Najniža cena na godišnjem nivou:                                        1.882.389,60 dinara
–    Najniža cena na mesečnom nivou:                                          156.865,80 dinara

10) Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 16.04.2014.godine (Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača je primljena od strane izabranog Ponuđača 22.04.2014.godine)

11) Datum zaključenja ugovora: 05.05.2014.godine

12) Osnovni podaci o dobavljaču:
SALEVIĆ MILAN, ul.Trg Pavla Stojkovića br.7, 18000 Niš
JMBG: 0309996730019
Broj lične karte: 003997740
Zakonski zastupnik: SALEVIĆ MILOŠ, ul.Trg Pavla Stojkovića br.7, 18000 Niš
JMBG:2102954912013
Broj lične karte: 004423685

13) Period važenja ugovora:
Od 12.05.2014. do 11.05.2017.godine

14) Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora: Predmetni Ugovor se može izmeniti ili dopuniti samo u pisanoj formi zaključivanjem Aneksa predmetnog Ugovora uz saglasnost obe ugovorne strane i u slučaju promene cene u skladu sa članom 9. stav 3. predmetnog Ugovora.
 
 
15) Ostale informacije: Na osnovu Zakona o ministarstvima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 44/2014), Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu kao organ državne uprave u sastavu Ministarstva saobraćaja Republike Srbije je postala organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.