ODGOVOR NA PITANjE POTENCIJALNOG PONUĐAČA

objavljeno u: Javne nabavke | 0
Potencijalnim Ponuđačima u postupku javne nabavke male vrednosti broj 04/2014 – usluge rezervacije i kupovine avio karata i u postupku javne nabavke male vrednosti broj 05/2014 – usluge rezervacije i plaćanja hotelskog smeštaja
 

Predmet: Odgovor na pitanje potencijalnog Ponuđača – ”NEMESIS” DOO iz Beograda

 

NARUČILAC: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE – UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih herija br. 30/II, 11070 Novi Beograd
Potencijalni Ponuđač ”NEMESIS” DOO iz Beograda, u postupku javne nabavke male vrednosti broj 04/2014 – usluge rezervacije i kupovine avio karata i u postupku javne nabavke male vrednosti broj 05/2014 – usluge rezervacije i plaćanja hotelskog smeštaja, postavio je Naručiocu – Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu pitanje u vezi sa predmetnim konkursnim dokumentacijama, a u vezi sa pripremanjem ponuda za navedene postupke javnih nabavki male vrednosti.
 
 
  1. Pitanje se odnosi na fiksne cene za predmetne usluge u postupcima javnih nabavki broj 04/2014 i broj 05/2014.
  • Na strani 9. Konkursne dokumentacije u postupku javnih nabavki male vrednosti broj 04/2014 – usluge rezervacije i kupovine avio karata u delu pod nazivom ”Uputstvo Ponuđačima kako da sačine ponudu”, pod naslovom ”CENA”, navedeno je da su fiksne samo cene koje se odnose na usluge rezervacije i kupovine avio karata (fiksne – znači da cene za predmetne usluge se ne mogu menjati za vreme trajanja Ugovora o javnoj nabavci), dok iznosi koji se odnose na cenu same avio karte su promenljive i mogu se menjati za vreme trajanja Ugovora o javnoj nabavci, jer određivanje cene za avio karte ne zavisi od Ponuđača. Takođe, u Tabeli koja je predviđena u tehničkoj specifikaciji u koloni pod nazivom ”Cene rezervacije karte”, se navode iznosi koji se odnose na usluge Ponuđača za rezervacije i kupovinu avio karata i te cene su fiksne i ne mogu se menjati, dok u koloni pod nazivom ”Cene avio karte bez PDV-a” i pod nazivom ”Cene avio karte sa PDV-om”, se navode iznosi koji se odnose na cenu same avio karte i to iznosi koji važe na dan pripremanja ponude od strane Ponuđača.
  • Na strani 9. Konkursne dokumentacije u postupku javnih nabavki male vrednosti broj 05/2014 – usluge rezervacije i plaćanja hotelskog smeštaja u delu pod nazivom ”Uputstvo Ponuđačima kako da sačine ponudu”, pod naslovom ”CENA”, navedeno je da su fiksne samo cene koje se odnose na usluge rezervacije i plaćanja hotelskog smeštaja (fiksne – znači da cene za predmetne usluge se ne mogu menjati za vreme trajanja Ugovora o javnoj nabavci), dok iznosi koji se odnose na cenu hotelskog smeštaja su promenljive i mogu se menjati za vreme trajanja Ugovora o javnoj nabavci, jer određivanje cene hotelskog smeštaja ne zavisi od Ponuđača. Takođe, u Tabeli koja je predviđena u tehničkoj specifikaciji u koloni pod nazivom ”Cene usluge rezervacije”, se navode iznosi koji se odnose na usluge Ponuđača za rezervacije i plaćanje hotelskog smeštaja i te cene su fiksne i ne mogu se menjati, dok u koloni pod nazivom ”Cene hotelskog smeštaja bez PDV-a” i pod nazivom ”Cene hotelskog smeštaja sa PDV-om”, se navode iznosi koji se odnose na cenu hotelskog smeštaja i to iznosi koji važe na dan pripremanja ponude od strane Ponuđača.

 

Napomena: Na predmetno pitanje koje je postavljeno u elektronskoj formi na dan 29.05.2014. godine Naručilac je odgovorio u elektronskoj formi na dan 30.05.2014. godine, iz razloga jer je službenik za javne nabavke na dan 29.05.2014. godine iz opravdanih razloga bio odsutan sa svog radnog mesta.
S poštovanjem,

Službenik za javne nabavke – Miloš Selaković diplomirani pravnik