OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
 

1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:
– UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd, www.uprava-brodova.gov.rs

2) Vrsta Naručioca:
– Korisnik budžetskih sredstava, organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije

3) Vrsta predmeta:
– Usluge

4) Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika:
– Postupak javne nabavke male vrednosti broj 01/2015 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe Naručioca
30163100 – kreditne kartice za gorivo

5) Ugovorena vrednost:
– Ukupna cena:                                                    1.528.215,00 dinara
– PDV:                                                                     305.643,00 dinara
– sa PDV-om:                                                       1.833.858,00 dinara
– Cena po litri za EURO PREMIUM BMB-95:      103,67 dinara bez PDV-a
– Cena po litri za EURO PREMIUM BMB-95:     124,40 dinara sa PDV-om
– Ukupno za EURO PREMIUM BMB-95:   1.244.040,00 dinara bez PDV-a
– Cena po litri za EURO DIZEL:                           113,67 dinara bez PDV-a
– Cena po litri za EURO DIZEL:                          136,40 dinara sa PDV-om
– Ukupna cena za EURO DIZEL:                  284.175,00 dinara bez PDV-a

6) Kriterijum za dodelu Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
Izbor najpovoljnije ponude je izvršen na osnovu primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude ponderisanjem sledećih elemenata:
– Rasprostranjenost prodajne mreže na teritoriji Republike Srbije (broj prodajnih mesta-pumpi), 60 pondera
– Ukupna cena, 40 pondera
– Rok i način plaćanja – rezervni kriterijum

7) Broj primljenih ponuda:
– 1 (jedna) ponuda

8) Najviša i najniža ponuđena cena:
– Najviša ponuđena cena:    1.528.215,00 dinara bez PDV-a
                                            1.833.858,00 dinara sa PDV-om
– Najniža ponuđena cena:    1.528.215,00 dinara bez PDV-a
                                            1.833.858,00 dinara sa PDV-om

9) Najviša i najniža cena kod prihvatljivih ponuda:
– Najviša ponuđena cena:    1.528.215,00 dinara bez PDV-a
                                            1.833.858,00 dinara sa PDV-om
– Najniža ponuđena cena:    1.528.215,00 dinara bez PDV-a
                                            1.833.858,00 dinara sa PDV-om

10) Datum donošenja Odluke o dodeli Ugovora o javnoj nabaci male vrednosti:
– 21.01.2015. godine

11) Datum zaključenja Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
– 28.01.2015. godine

12) Osnovni podaci o Pružaocu usluga:
– Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa ”NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE” A.D. NOVI SAD, ul. Narodnog fronta broj 12, 21000 Novi Sad
Matični broj: 20084693
PIB: 104052135

13) Period važenja Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
– Od 01.02.2015. do 31.01.2016. godine

14) Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
– Predmetni Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti se ne može izmeniti u formi Aneksa Ugovora o javnoj nabavci, zbog promene ugovorene cene, jer je u članu 5. Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti predviđeno da se cena može menjati i utvrđuje se na osnovu Odluke izabranog Ponuđača, odnosno Prodavca, u skladu sa kretanjem cena na tržištu naftnih derivata u Republici Srbiji. U Ugovoru o javnoj nabavci male vrednosti, navedene su cene za predmet javne nabavke male vrednosti na dan zaključenja predmetnog Ugovora. Cena se može menjati, ali ukupna finansijska vrednost za vremenski period važenja Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti, ne može preći ukupnu procenjenu vrednost Naručioca, odnosno Kupca.

– Predmetni Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti se može izmeniti ili dopuniti samo u pisanoj formi zaključivanjem Aneksa predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti uz saglasnost obe ugovorne strane u skladu sa članom 16. stav 1. predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti.