OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

24.02.2015.
Del.br. 16-0-201/2015-08

Na osnovu člana 63. stav 5. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012 i 14/2015), Naručilac objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA
 

Naziv Naručioca:
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU

Adresa Naručioca:
ul.Narodnih heroja broj 30/II, gradska opština Novi Beograd, 11070 Beograd

Internet adresa Naručioca:
www.uprava-brodova.gov.rs


Vrsta Naručioca:
Organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije

Vrsta postupka javne nabavke:
Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta:
Usluge


Za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
Javna nabavka male vrednosti broj 02/2015 – Usluge specijalističkih lekarskih pregleda
85121200 – usluge lekara specijalista

Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda:
19.02.2015. godine

Datum objavljivanja obaveštenja o produženju roka za podnošenje ponuda:
24.02.2015. godine

Razlog za produženje roka za podnošenje ponuda:
Izmene i dopune konkursne dokumentacije u skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012 i 14/2015).

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:
Ponude se mogu podneti neposredno u poslovnim prostorijama Naručioca u ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd i putem pošte na način koji je predviđen u konkursnoj dokumentaciji na adresu: ul.Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd, do dana 06.03.2015. godine do 11 i 45 časova. Kao merodavno računa se vreme predaje ponude na pisarnici Naručioca, a ne vreme predaje ponude u Pošti.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
Postupak otvaranje ponuda će biti održan u poslovnim prostorijama Naručioca, ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd, dana 06.03.2015. godine u 12.00 časova.


Lice za kontakt:
Miloš Selaković diplomirani pravnik i službenik za javne nabavke
Tel. 011/260-70-80
milos.selakovic@uprava-brodova.gov.rs