OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

17.03.2015.
Del. br. 16-0-201/2015-18

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012 i 14/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
 

1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:
– UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd, www.uprava-brodova.gov.rs

2) Vrsta Naručioca:
– Korisnik budžetskih sredstava, organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije

3) Vrsta predmeta:
– Usluge

4) Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika:
– Postupak javne nabavke male vrednosti broj 02/2015 – Usluge specijalističkih lekarskih pregleda za potrebe Naručioca
85121200 – usluge lekara specijaliste

5) Ugovorena vrednost:
– Ukupna cena:                                                540.000,00 dinara
– PDV:                                                                         0,00 dinara
– sa PDV-om:                                                   540.000,00 dinara
– Cena po pojedinačnom pregledu:                   12.000,00 dinara

6) Kriterijum za dodelu Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
Izbor najpovoljnije ponude je izvršen na osnovu primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude ponderisanjem sledećih podkriterijuma:
– Ukupna cena sa maksimalnim brojem pondera, 60 pondera
– Rok i način plaćanja sa maksimalnim brojem pondera, 40 pondera
– Dinamika sprovođenja specijalističkih lekarskih pregleda u toku 1 (jedne) radne nedelje – rezervni kriterijum

7) Broj primljenih ponuda:
– 1 (jedna) ponuda

8) Najviša i najniža ponuđena cena:
– Najviša ponuđena cena:                                540.000,00 dinara bez PDV-a
                                                                        540.000,00 dinara sa PDV-om
– Najniža ponuđena cena:                                540.000,00 dinara bez PDV-a
                                                                        540.000,00 dinara sa PDV-om

9) Najviša i najniža cena kod prihvatljivih ponuda:
– Najviša ponuđena cena:                                540.000,00 dinara bez PDV-a
                                                                        540.000,00 dinara sa PDV-om
– Najniža ponuđena cena:                                540.000,00 dinara bez PDV-a
                                                                        540.000,00 dinara sa PDV-om

10) Datum donošenja Odluke o dodeli Ugovora o javnoj nabaci male vrednosti:
– 09.03.2015. godine

11) Datum zaključenja Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
– 16.03.2015. godine

12) Osnovni podaci o Pružaocu usluga:
– ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ”ŽELEZNICE SRBIJE” ul. Savska broj 23, 11000 Beograd.
Matični broj: 07065191
PIB: 100348642

13) Period važenja Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
– Od 16.03.2015. do 15.03.2016. godine

14) Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
Ponuđena cena za pojedinačni pregled, mora da sadrži indikovane preglede i ne može se menjati za vreme trajanja predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti. Ukupna ugovorena cena se može menjati u zavisnosti od broja pregledanih lica koja su zaposlena kod Korisnika usluga i to bez zaključivanja Aneksa predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti. Maksimalan broj zaposlenih kod Naručioca, koji se mogu pregledati kod izabranog Ponuđača jeste 45 (četrdeset pet) zaposlenih, računajući i zaposlene muškarce i zaposlene žene.

Predmetni Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti se može izmeniti ili dopuniti samo u pisanoj formi zaključivanjem Aneksa predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti uz saglasnost obe ugovorne strane u skladu sa članom 12. stav 1. predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti.