POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 16-0-373/2015-01
Beograd, 03.04.2015.

 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012 i 14/2015), Naručilac objavljuje

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
 

 

Naziv Naručioca:
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU

 

Adresa Naručioca:
ul.Narodnih heroja broj 30/II, gradska opština Novi Beograd, 11070 Beograd

 

Internet adresa Naručioca:
www.uprava-brodova.gov.rs


Vrsta Naručioca:
Organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije

 

Vrsta postupka javne nabavke:
Javna nabavka male vrednosti

 

Vrsta predmeta:
Usluge


Za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
Javna nabavka male vrednosti broj 04/2015 – usluge uzimanja u zakup poslovnog prostora
RA20 – Zakup

 

Kriterijum, elementi za dodelu Ugovora:
IIzbor najpovoljnije ponude se vrši primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda, ponderisanjem sledećih podkriterijuma:

  • Lokacija sa maksimalnim brojem pondera, 80 pondera
  • Struktura poslovnog prostora sa maksimalnim brojem pondera, 20 pondera
  • Ukupna cena (rezervni kriterijum)

 

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sledeće načine:

  • neposredno u poslovnim prostorijama Naručioca u ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd
  • na Portalu Uprave za javne nabavke – portal.ujn.gov.rs
  • na internet adresi Naručioca – www.uprava-brodova.gov.rs

 

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:
Ponude se mogu podneti neposredno u poslovnim prostorijama Naručioca u ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd i putem pošte na način koji je predviđen u konkursnoj dokumentaciji na adresu: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd, do dana 15.04.2015. godine do 11 i 45 časova. 
Kao merodavno računa se vreme predaje ponude na pisarnici Naručioca, a ne vreme predaje ponude u Pošti.

 

Adresa i internet adresa državnog organa, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i slično:

  • Zaštita životne sredine: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, ul. Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, www.mpzzs.gov.rs
  • Zaštita pri zapošljavanju i uslovima rada: Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, ul. Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, www.minrzs.gov.rs
  • Poreske obaveze: Ministarstvo finansija – Poreska uprava, ul. Save Miškovića br. 3-5, 11000 Beograd, filijala Novi Beograd 1, ul. Tošin bunar br. 159, 11070 Novi Beograd, www.poreskauprava.gov.rs

 

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
Otvaranje ponuda će biti održano u poslovnim prostorijama Naručioca, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd, dana 15.04.2015. godine u 12.00 časova.


Uslovi pod kojima predstavnici Ponuđača mogu učestvovati u postupku otvoranja ponuda:
Predstavnici Ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda samo ako poseduju odgovarajuće ovlašćenje i to na način koji je predviđen konkursnom dokumentacijom.

 

Rok za donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude:
U roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja direktoru Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, Izveštaja o stručnoj oceni, od strane Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti, koja je obrazovana na osnovu Rešenja broj 16-0-11/14-30 od 25.03.2015. godine.


Lice za kontakt:
Miloš Selaković diplomirani pravnik
Tel. 011/260-70-80
milos.selakovic@uprava-brodova.gov.rs