OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU O JAVNOJ NABAVCI MALE VREDNOSTI BROJ 05/2015

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 160484/2015-17
Beograd, 20.05.2015.

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012 i 14/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM
UGOVORU O JAVNOJ NABAVCI MALE VREDNOSTI BROJ 05/2015

1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:
UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd, www.uprava-brodova.gov.rs

2) Vrsta Naručioca:
– Korisnik budžetskih sredstava u svojstvu organa državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

3) Vrsta predmeta u postupku javne nabavke male vrednosti broj 05/2015:
– Usluge.

4) Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika:
– Postupak javne nabavke male vrednosti broj 05/2015 – Usluge osiguranja za potrebe Naručioca.
66510000 – Usluge osiguranja.

5) Ugovorena vrednost:
– Ukupna cena bez PDV-a:
                    558.759,97 dinara
– PDV:
                                                      16.612,34 dinara
– Ukupna cena sa PDV-om:
                   575.372,31 dinara

6) Kriterijum za dodelu Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
Izbor najpovoljnije ponude je izvršen na osnovu primene kriterijuma najniže ponuđene cene.

7) Broj primljenih ponuda:
– 2 (dve) ponude.

8)Najviša i najniža ponuđena cena:
– Najviša ponuđena cena bez PDV-a:
        561.448,30 dinara
Najviša ponuđena cena sa PDV-om:        576.617,72 dinara
– Najniža ponuđena cena bez PDV-a:
        558.759,98 dinara
Najniža ponuđena cena sa PDV-om:        575.372,31 dinara

9) Najviša i najniža cena kod prihvatljivih ponuda:
– Najviša ponuđena cena bez PDV-a:
        561.448,30 dinara
Najviša ponuđena cena sa PDV-om:        576.617,72 dinara
– Najniža ponuđena cena bez PDV-a:
        558.759,98 dinara
Najniža ponuđena cena sa PDV-om:        575.372,31 dinara

10) Datum donošenja Odluke o dodeli Ugovora o javnoj nabaci male vrednosti:
– 11.05.2015. godine.

11) Datum zaključenja Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
– 20.05.2015. godine.

12) Osnovni podaci o Osiguravaču:
– KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO, ul. Makedonska broj 4, 11000 Beograd.
GFO IMOVINE I POLJOPRIVREDE 2, ul. Goce Delčeva broj 46, 11070 Novi Beograd.
Matični broj: 07046898
PIB: 100001958.

13) Period važenja Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
– Predmetni Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti se zaključuje na vremenski period od 3 (tri) godine, na osnovu Saglasnosti Ministarstva finansija Republike Srbije broj 404-02-00009/2015-03 od 30.01.2015. godine, zavedeno u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu pod brojem 16-0-49/2015-02 na dan 20.04.2015. godine, a u skladu sa Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih Ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 21/2014). Vremenski period važenja predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti jeste od 24.05.2015. godine do 23.05.2018. godine.

14) Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
Cene iz člana 5. stav 1. predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti, su fiksne u toku trajanja izdate Polise osiguranja na godišnjem nivou i ne mogu se menjati u toku trajanja I (prve) godine predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti.
Cene iz člana 5. stav 1. predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti se mogu menjati samo u formi zaključivanja Aneksa predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti u skladu sa članom 16. stav 1. predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti.
Predmetni Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti se može izmeniti ili dopuniti samo u pisanoj formi zaključivanjem Aneksa predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti uz saglasnost obe ugovorne strane u skladu sa članom 16. stav 1. predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti.