Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Del.br. 16-0-1023/2015-01
Beograd, 04.08.2015.

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU
ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd

Datum objavljivanja: 06.08.2015.
Rok za podnošenje prijava: 14.08.2015.

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009 i 99/2014) i člana 17. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 41/2007-prečišćen tekst i 109/2009), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije – Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu.

I Organ u kome se radno mesto popunjava
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd.

II Radno mesto koje se popunjava

1. Radno mesto za poslove baždarenja plovnih objekata, u zvanju referenta – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa baždarenjem plovnih objekata; priprema podatke za odobravanje tehničke dokumentacije i učestvuje u stručno – tehničkim analizama; vodi evidenciju o izvršenim baždarenjima; priprema izveštaje o pregledu brodova u vezi sa izvršenim baždarenjima; obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca Grupe.

Opise poslova za predmetno radno mesto možete pogledati na sajtu Službe za upravaljanje kadrovima:www.suk.gov.rs

Uslovi: Srednja stručna sprema – srednja brodarska škola, mašinska, tehnička i saobraćajna škola – smer za vodni transport, najmanje 2 (dve) godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast međunarodne i unutrašnje plovidbe, posebno poznavanje Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 73/2010, 121/2012 i 18/2015) – usmeno, poznavanje Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 10/2013 i 18/2015) – usmeno i poznavanje Pravilnika o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe, Deo IV pod nazivom Tehnički zahtevi za rastojanje bezbednosti, nadvođe i oznake gaza (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 30/2015) – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru i veština komunikacije – usmeno.

III Mesto rada
Ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd.

VII Adresa na koju se podnose prijave
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd.

VIII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja
Selaković Miloš dipl.pravnik – radno mesto za pravne, kadrovske i opšte poslove, tel. 011/260-70-80 i mob. 062/80-92-753, e-mailmilos.selakovic@uprava-brodova.gov.rs

Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik na javnom konkursu punoletan; da ima propisanu stručnu spremu, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 (šest) meseci.

Rok za podnošenje prijave: rok za podnošenje prijave jeste 8 (osam) dana i počinje da teče prvog narednog dana od dana oglašavanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu za konkurs: prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; orginal ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu (da nije starije od 6 (šest) meseci); original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje tražena stručna sprema; overena fotokopija radne knjižice; orginal ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; orginal ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (ugovori o radu, ugovori o delu, ugovori o privremenim i povremenim poslovima, rešenja, potvrde i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo).

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: sa kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku obaviće se počev od 24.08.2015.godine, sa početkom u 9 časova u Beogradu, u prostorijama Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd. O tačnom datumu i vremenu učesnici konkursa će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na kontakt brojeve koje navedu u svojim prijavama.

Napomena:
Za predmetno radno mesto radni odnos se zasniva na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 (šest) meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada (u roku od 6 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili u sudu ili od strane javnog beležnika, kao i nepotpune, nerazumljive, neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.

Predmetni oglas objavljuje se na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima – www.suk.gov.rs, na internet prezentaciji Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu – www.upravabrodova.gov.rs, naportalu euprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u predmetnom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.