Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Del. br. 16-0-1023/2015-02

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU
ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd
 
 

Na osnovu člana 54. i člana 55. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009 i 99/2014), od člana 17. do člana 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 41/2007-prečišćen tekst i 109/2009), Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-6977/2015 od 30.06.2015. godine, zavedenog u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu pod brojem 16-0-927/2015-01 na dan 08.07.2015. godine i Saglasnosti Službe za upravljanje kadrovima broj: 111-00-00261/2015-03 od 07.09.2015. godine, zavedene u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu pod brojem 16-0-1111/2015-02 na dan 07.09.2015. godine, direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu.

 

I Organ u kome se radno mesto popunjava
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd.

 

II Radno mesto koje se popunjava
1. Radno mesto za poslove nadzora za trup i opremu, u zvanju savetnika u Odeljenju za tehnički nadzor – Odsek za brodove unutrašnje plovidbe – Grupa za brodogradnju i baždarenje plovila – 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova: Analizira i odobrava tehničku dokumentaciju; izrađuje algoritme stručnih proračuna; vrši osnovni, redovni, kontrolni i vanredni pregled brodova; vrši stručno-specijalističke analize trupa i opreme trupa brodova i nadzor nad gradnjom, prepravkom i popravkom brodova, mašina, uređaja i opreme; izrađuje Odluke o izdavanju svedočanstva i uverenja; obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca Grupe.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti mašinsko inženjerstvo – oblast brodogradnje na studijama drugog stepena, odnosno u obimu od najmanje 240 ESPB bodova (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 (četiri) godine; najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru i poznavanje engleskog, nemačkog ili ruskog jezika.

 

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast međunarodne i unutrašnje plovidbe, posebno poznavanje Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 73/2010, 121/2012 i 18/2015) – usmeno, poznavanje Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 10/2013 i 18/2015) – usmeno i poznavanje Pravilnika o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe, Deo III (treći) pod nazivom  – ”Brodograđevinski zahtevi” (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 30/2015) – usmeno; poznavanje stranog jezika (engleski, nemački ili ruski jezik) – dostavljanje odgovarajućeg dokaza i usmena provera; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru i veština komunikacije – usmeno.

 

III Mesto rada
Ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd.

 

VII Adresa na koju se podnose prijave
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd (prijave se dostavljaju putem pošte ili neposredno).

 

VIII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja
Selaković Miloš dipl.pravnik – radno mesto za pravne, kadrovske i opšte poslove – Odsek za pravne, kadrovske, finansijsko-planske i opšte poslove; tel. 011/260-70-80 i mob. 062/80-92-753; e-mail:milos.selakovic@uprava-brodova.gov.rs

 

Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik na javnom konkursu punoletan; da ima propisanu stručnu spremu, da učesniku na javnom konkursu ranije nije prestajao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 (šest) meseci.

 

Rok za podnošenje prijave: rok za podnošenje prijave jeste 15 (petnaest) dana i počinje da teče prvog narednog dana od dana oglašavanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje, na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet prezentaciji Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet prezentaciji E – uprave, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i na internet prezentaciji Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu.

 

Dokazi koji se prilažu uz prijavu za konkurs: prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija Uverenja o državljanstvu (da nije starije od 6 (šest) meseci); original ili overena fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija Diplome kojom se potvrđuje tražena stručna sprema; overena fotokopija radne knjižice; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (Ugovori o radu, Ugovori o delu, Ugovori o privremenim i povremenim poslovima, Rešenja, Potvrde i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i u kojem periodu je stečeno traženo radno iskustvo) i Sertifikat o znanju engleskog, nemačkog ili ruskog jezika koji je izdat od strane ovlašćene Škole za strane jezike ili neki drugi dokaz o znanju engleskog, nemačkog ili ruskog jezika (overena kopija Indeksa o položenom ispitu, overena kopija Svedočanstva iz srednje škole ili drugi dokaz).

 

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: sa kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku obaviće se počev od 13.10.2015. godine, sa početkom u 09.00 časova u Beogradu, u poslovnim prostorijama Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd. O tačnom datumu i vremenu učesnici javnog konkursa će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na kontakt brojeve koje navedu u svojim prijavama i putem pošte u formi Obaveštenja.

 

Napomena:
Za predmetno radno mesto radni odnos se zasniva na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 (šest) meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da predmetni ispit polože do okončanja probnog rada (u roku od 6 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa).
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto Uverenja o državljanstvu i Izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi Rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili Rešenje da je neraspoređen.
Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili u sudu ili od strane javnog beležnika, kao i nepotpune, nerazumljive, neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene u formi Zaključka.
Predmetni oglas objavljuje se na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima – www.suk.gov.rs,  na internet prezentaciji Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu – www.uprava-brodova.gov.rs, na internet prezentaciji E-uprave – www.deu.gov.rs, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji – www.nsz.gov.rs, i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u predmetnom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.