REŠENJE o obustavi Javnog konkursa

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Del. br. 16-0-1170/2015-07

Na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o državnoj upravi (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, donosi

REŠENJE o obustavi Javnog konkursa

Obustavlja se Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za poslove nadzora za trup i opremu u zvanju savetnika u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu – Odeljenje za tehnički nadzor – Odsek za brodove unutrašnje plovidbe – Grupa za brodogradnju i baždarenje plovila, pokrenut na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-6977/2015 od 30.06.2015. godine i na osnovu Saglasnosti Službe za upravljanje kadrovima broj: 111-00-00261/251-03 od 07.09.2015. godine.

Predmetno Rešenje se dostavlja svim kadidatima koji su podneli prijavu za učešće u predmetnom Javnom konkursu.

Obrazloženje

Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu je na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-6977/2015 od 30.06.2015. godine i na osnovu Saglasnosti Službe za upravljanje kadrovima broj: 111-00-00261/251-03 od 07.09.2015. godine, pokrenula postupak Javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za poslove nadzora za trup i opremu u zvanju savetnika u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu – Odeljenje za tehnički nadzor – Odsek za brodove unutrašnje plovidbe – Grupa za brodogradnju i baždarenje plovila i objavila Oglas o Javnom konkursu na internet prezentaciji Nacionalne službe za zapošljavanje na dan 16.09.2015. godine, na Oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje na dan 16.09.2015. godine, u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje na dan 16.09.2015. godine, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima na dan 16.09.2015. godine, na internet prezentaciji E – uprave na dan 16.09.2015. godine i na internet prezentaciji Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu na dan 16.09.2015. godine.

U skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 68/2015), a u cilju sprovođenja racionalizacije, Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu ima obavezu da smanji postojeći broj zaposlenih na neodređeno vreme, te je odlučeno kao u stavu 1. predmetnog Rešenja.

U skladu sa članom 60. stav 2. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009 i 99/2014), Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu je dužna da o činjenici da Javni konkurs nije uspeo, obavesti sve kandidate u izbornom postupku, te je odlučeno kao u stavu 2. predmetnog Rešenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv predmetnog Rešenja se može izjaviti Žalba Žalbenoj Komisiji Vlade Republike Srbije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema predmetnog Rešenja. Žalba se dostavlja preko Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu.

Direktor
Slobodan Milošević dipl. ekon.