POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 16-0-1349/2015-01

 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 08/2015 – Knjigovodstvene usluge za potrebe Naručioca broj 16-0-11/2015-78 od 02.11.2015. godine, Naručilac objavljuje

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

 

Naziv Naručioca:
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE – UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU

 

Adresa Naručioca: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd

 

Internet adresa Naručioca: www.uprava-brodova.gov.rs i office@uprava-brodova.gov.rs

 

Vrsta Naručioca:
Organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije u skladu sa članom 6. Zakona o ministarstvima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 44/2014, 14/2015 i 54/2015)

 

Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

 

Vrsta predmeta: Usluge

 

Za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke
Javna nabavka male vrednosti broj 08/2015 – Knjigovodstvene usluge za potrebe Naručioca
79211100 – Knjigovodstvene usluge

 

Kriterijum, elementi za dodelu Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
Izbor najpovoljnije ponude se vrši primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. Elementi kriterijuma su bliže utvrđeni Konkursnom dokumentacijom

 

Način podnošenja ponude:
Ponudu može podneti Ponuđač koji nastupa samostalno, Ponuđač koji nastupa sa Podizvođačem, odnosno Podizvođačima, kao i Grupa Ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu

 

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti:
Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne i dodatne uslove u skladu sa članom 75. i članom 76. Zakona o javnim nabavkama, koji su bliže određeni Konkursnom dokumentacijom. Ponuđači su obavezni da dostave dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u skladu sa članom 77. Zakona o javnim nabavkama i uslovima iz Konkursne dokumentacije

 

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sledeće načine:

  • neposredno u poslovnim prostorijama Naručioca u ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd
  • na Portalu Uprave za javne nabavke – portal.ujn.gov.rs
  • na internet adresi Naručioca – www.uprava-brodova.gov.rs

 

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:
Ponude se podnose u zatvorenoj koverti. Ponude se mogu podneti neposredno u poslovnim prostorijama Naručioca u ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd i putem pošte na način koji je predviđen u Konkursnoj dokumentaciji na adresu: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd, do dana 17.11.2015. godine do 11 i 45 časova. Kao merodavno računa se vreme predaje ponude na pisarnici Naručioca, a ne vreme predaje ponude u Pošti

 

Adresa i internet adresa državnog organa, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i slično:

  • Zaštita životne sredine: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, ul. Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, www.mpzzs.gov.rs
  • Zaštita pri zapošljavanju i uslovima rada: Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, ul. Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, www.minrzs.gov.rs
  • Poreske obaveze: Ministarstvo finansija – Poreska uprava, ul. Save Miškovića br. 3-5, 11000 Beograd, filijala Novi Beograd 1, ul. Tošin bunar br. 159, 11070 Novi Beograd, www.poreskauprava.gov.rs

 

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
Otvaranje ponuda će biti održano u poslovnim prostorijama Naručioca, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd, dana 17.11.2015. godine u 12.00 časova

 

Uslovi pod kojima predstavnici Ponuđača mogu učestvovati u postupku otvoranja ponuda:
Predstavnici Ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda samo ako poseduju odgovarajuće ovlašćenje i to na način koji je predviđen Konkursnom dokumentacijom

 

Rok za donošenje Odluke o dodeli Ugovora o javnoj nabavci:
U roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja direktoru Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, Izveštaja o stručnoj oceni, od strane Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti, koja je obrazovana na osnovu Rešenja broj 16-0-11/2015-79 od 02.11.2015. godine

 

Lice za kontakt:
Miloš Selaković diplomirani pravnik
E-mail: milos.selakovic@uprava-brodova.gov.rs

 

Konkursna dokumentacija