OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br.: 16-0-1349/2015-11

Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture republike srbije – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd,
www.uprava-brodova.gov.rs
office@uprava-brodova.gov.rs

2) Vrsta Naručioca:
Korisnik budžetskih sredstava, organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva,
saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije u skladu sa članom 6. Zakona o ministarstvima (”Službeni glasnik RepublikeSrbije”, broj 44/2014, 14/2015 i 54/2015)

3) Vrsta predmeta:
Usluge

4) Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika:
Postupak javne nabavke male vrednosti broj 08/2015 – knjigovodstvene usluge
79211100 – knjigovodstvene usluge

5) Ugovorena vrednost:
– Za godinu dana: 480.000,00 dinara
– Za mesec dana: 40.000,00 dinara

6) Kriterijum za dodelu Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
Izbor najpovoljnije ponude je izvršen na osnovu primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude ponderisanjem sledećih elemenata:
– Period kontinuiranog obavljanja računovodstvenih poslova (knjigovodstvenih usluga) za budžetske korisnike
,60 pondera
– Ukupna cena za predmetne usluge
, 40 pondera
– Rok i način plaćanja – rezervni kriterijum

7) Broj primljenih ponuda:
– 2 (dve) ponude

8) Najviša i najniža ponuđena cena: 
– Najviša ponuđena cena:
na godišnjem nivou
, 720.000,00 dinara
na mesečnom nivou
, 60.000,00 dinara

– Najniža ponuđena cena:
na godišnjem nivou
, 480.000,00 dinara
na mesečnom nivou
, 40.000,00 dinara

9) Najviša i najniža cena kod prihvatljivih ponuda:
– Najviša ponuđena cena:
na godišnjem nivou
, 720.000,00 dinara
na mesečnom nivou
, 60.000,00 dinara

– Najniža ponuđena cena:
na godišnjem nivou
, 480.000,00 dinara
na mesečnom nivou
, 40.000,00 dinara

10) Datum donošenja Odluke o dodeli Ugovora o javnoj nabaci male vrednosti:
– 19.11.2015. godine

11) Datum zaključenja Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
– 30.11.2015. godine

12) Osnovni podaci o Pružaocu usluga:
ARION – AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVENE USLUGE, MENADŽMENT I KONSALTING, ul. Ljiljane Bobić broj 36, 11070 Novi Beograd;
Matični broj: 60517355
PIB: 103468300

13) Period važenja Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
– Od 01.12.2015. do 30.11.2016. godine

14) Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
Predmetni Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti se može izmeniti ili dopuniti samo u pisanoj formi zaključivanjem Aneksa predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti uz saglasnost obe ugovorne strane u skladu sa članom 13. stav 1. predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti i u skladu sa članom 115. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015).