OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

objavljeno u: Javne nabavke | 0

01.04.2016. 

Del. br. 16-0-579/2016-12

 

Na osnovu člana 109. stav 4. i Priloga 3K Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi

 

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd

www.uprava-brodova.gov.rs

office@uprava-brodova.gov.rs

 

2) Vrsta Naručioca:
Korisnik budžetskih sredstava, organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije u skladu sa članom 6. Zakona o ministarstvima (”Službeni glasnik RepublikeSrbije”, broj 44/2014, 14/2015, 54/2015 i 96/2015)

 

3) Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika:
Postupak javne nabavke male vrednosti broj 02/2016 – Usluge obezbeđenja – fizičko-tehničkog obezbeđenja za potrebe Naručioca

79710000 – Usluge obezbeđenja

 

4) Procenjena vrednost javne nabavke:
Procenjena vrednost predmetne javne nabavke male vrednosti broj 02/2016 – Usluge ovezbeđenja – fizičko-tehničko g obezbeđenja iznosi 1.458.334,00 dinara bez PDV-a

 

5) Broj primljenih ponuda i podaci o Ponuđačima:

4 (četiri) ponude

  • Ponuđač – Privredno društvo ”SISTEM – FPS OBEZBEDJENJE DOO BEOGRAD”, ul. Patrijarha Joanikija broj 2a, 11000 Beograd, matični broj: 20823500, PIB: 107542764
  • Ponuđač – Privredno društvo za fizičko-tehničko obezbeđenje, pružanje usluga i inženjering ”DOBERGARD DOO”, ul. Školski trg broj 5, 11000 Beograd, matični broj: 17569775, PIB: 103509048
  • Ponuđač – Preduzeće za usluge i trgovinu ”SOKO GROUP DOO BEOGRAD”, ul. Bulevar Mihajla Pupina broj 10, 11070 Novi Beograd, matični broj: 17140191, PIB: 100826160
  • Ponuđač – ZAJEDNIČKA PONUDA – NOSILAC POSLA:
    ”INTER SAFE BUSINESS DOO BEOGRAD”, ul. Đorđa Stanojevića broj 4, 11070 Novi Beograd, adresa za prijem pošte: ul. Ljutice Bogdana broj 1a, 11000 Beograd, matični broj: 20708417, PIB: 106931777

OSTALI ČLANOVI U ZAJEDNIČKOJ PONUDI:

ZAŠTITA – SIGURNOST DOO BEOGRAD, ul. Savska broj 15, 11000 Beograd; matični broj: 20203706, PIB: 104629489

Društvo sa ograničenom odgovornošću, služba fizičko-tehničkog obezbeđenja ”NINTEL SREMSKAMITROVICA”, ul. Ribarska obala broj 4, 22000 Sremska Mitrovica, matični broj: 08838950, PIB: 103880843

Akcionarsko društvo za higijenske usluge i obezbeđenje ”REVNOST NOVI SAD”, ul. Balzakova broj 3, 21000 Novi Sad, matični broj: 08123721, PIB: 100235634

 

6) Razlog za obustavu postupka:
Procenjena vrednost za predmetnu javnu nabavku male vrednosti je utvrđena u skladu sa Finansijskim Planom Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu za 2016. godinu broj 16-0-9/2015-130 od 25.12.2015. godine i u skladu sa Projekcijom Finansijskog Plana Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu za 2017. godinu, u vremenskom periodu kada je u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, bilo zaposleno na neodređeno vreme 41 (četrdeset jedan) zaposleni i kada je postojala opravdana potreba za sprovođenje predmetnog postupka javne nabavke male vrednosti. U skladu sa Zakonom o načinu određivanja broja zaposlenih u javnom sektoru (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 68/2015) i u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 101/2015, 114/2015, 10/2016 i 22/2016), Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu je kao maksimalan broj zaposlenih određen broj 30 (trideset) zaposlenih na neodređeno vreme, pri čemu je sprovođenje postupka racionalizacije u toku. Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu jena osnovu Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2017.-2019.god. Ministarstva finansija Republike Srbije broj 401-00-00601/2016-03 od 24.02.2016. godine, dužna da Ministarstvu finansija do 31.03.2016. godine, dostavi Predlog prioritetnih oblasti finansiranja za period 2017.-2019.god., zbog čega je poosnovu Odluke broj 16-0-11/2016-14 od 22.03.2016. godine, a prema predlozima Rukovodilaca Odeljenjaizvršena preraspodela planiranih novčanih sredstava za 2017. godinu. Po osnovu nove preraspodele novčanih sredstava za 2017. godinu, nisu predviđena novčana sredstva za predmetni postupak javne nabavke za 2017. godinu. S obzirom da je u Modelu Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti broj 02/2016 – Usluge obezbeđenja – fizičko-tehničkog obezbeđenja za potrebe Naručioca, u okviru Konkursne dokumentacije broj 16-0-579/2016-02 od 03.03.2016. godine, predviđeno zaključivanje predmetnog Ugovora na vremenski period od godinu danaod dana zaključivanja Ugovora, predmetni Ugovor neće biti moguće realizovati za vremenski period od 01.01.2017. godine do njegovog završetka, iz razloga nedostatka finansijskih sredstava za predmetne usluge za 2017. godinu.

Navedene činjenice predstavljaju objektivne i dokazive razloge koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, zbog čega se predmetni postupak javne nabavke male vrednosti neće ponavljati u toku 2016. budžetske godine, u skladu sa članom 109. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

7) Kada će postupak biti ponovo sproveden:
Predmetni postupak javne nabavke male vrednosti neće biti ponovo sproveden u toku 2016. budžetske godine.

 

Komisija:
1. Aleksandar Mihailović dipl.inž. – Predsednik Komisije
2. Miloš Selaković dipl.prav. – Član Komisije
3. Tatjana Petronijević – Član Komisije