POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-65/2017-01

Beograd, 10.01.2017.

 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 01/2017 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe Naručioca broj 14-0-9/2017-03 od 06.01.2017. godine, Naručilac objavlјuje

 

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

 

Naziv Naručioca: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE – UPRAVA ZA UTVRĐIVANјE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU.

Adresa Naručioca: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd.

Internet adresa Naručioca: www.uprava-brodova.gov.rs i office@uprava-brodova.gov.rs

Vrsta Naručioca: Organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije u skladu sa članom 6. Zakona o ministarstvima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 44/2014, 14/2015, 54/2015 i 96/2015 – drugi zakon).

Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti.

Vrsta predmeta: Dobara.

Za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke

Javna nabavka male vrednosti broj 01/2017 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe Naručioca.

30163100 – Kreditne kartice za gorivo.

Kriterijum, elementi za dodelu Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:

Izbor najpovolјnije ponude se vrši primenom kriterijuma ekonomski najpovolјnije ponude. Elementi kriterijuma su bliže utvrđeni Konkursnom dokumentacijom.

Način podnošenja ponude:

Ponudu može podneti Ponuđač koji nastupa samostalno, Ponuđač koji nastupa sa Podizvođačem, odnosno Podizvođačima, kao i Grupa Ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu.

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti:

Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne i dodatne uslove u skladu sa članom 75. i članom 76. Zakona o javnim nabavkama, koji su bliže određeni Konkursnom dokumentacijom. Ponuđači su obavezni da dostave dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u skladu sa članom 77. Zakona o javnim nabavkama i uslovima iz Konkursne dokumentacije.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je Konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sledeće načine:

  • neposredno u poslovnim prostorijama Naručioca na adresi: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd;
  • na Portalu Uprave za javne nabavke – www.portal.ujn.gov.rs i
  • na internet adresi Naručioca – www.uprava-brodova.gov.rs

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji. Ponude se mogu podneti neposredno u poslovnim prostorijama Naručioca u ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd i putem pošte na način koji je predviđen u Konkursnoj dokumentaciji na adresu: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd, do dana 18.01.2017. godine do 11 i 45 časova. Kao merodavno računa se vreme predaje ponude na pisarnici Naručioca, a ne vreme predaje ponude u Pošti.

Adresa i internet adresa državnog organa, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošlјavanju, uslovima rada i slično:

Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Ministarstvu polјoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, ul. Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd, www.minpolj.gov.rs

Podaci o zaštita pri zapošlјavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, ul. Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd, www.minrzs.gov.rs

Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Ministarstvu finansija Republike Srbije – Poreska uprava, ul. Save Maškovića broj 3-5, 11000 Beograd, filijala Novi Beograd 1, ul. Tošin bunar broj 159, 11070 Novi Beograd, www.poreskauprava.gov.rs

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

Otvaranje ponuda će biti održano u poslovnim prostorijama Naručioca, na adresi: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd, dana 18.01.2017. godine u 12.00 časova.

Uslovi pod kojima predstavnici Ponuđača mogu učestvovati u postupku otvoranja ponuda:

Predstavnici Ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda samo ako poseduju odgovarajuće ovlašćenje i to na način koji je predviđen Konkursnom dokumentacijom.

Rok za donošenje Odluke o dodeli Ugovora o javnoj nabavci:

U roku od 5 (pet) dana od dana dostavlјanja Direktoru Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, Izveštaja o stručnoj oceni, od strane Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti broj 01/2017 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice, koja je obrazovana na osnovu Rešenja broj 14-0-9/2017-04 od 06.01.2017. godine.

Lice za kontakt:

Miloš Selaković diplomirani pravnik i službenik za javne nabavke.

E-mail: milos.selakovic@uprava-brodova.gov.rs

 

Komisija:

  1. Aleksandar Mihailović, dipl. inž.                           – Predsednik Komisije
  2. Miloš Selaković, dipl. prav.                                   – Član Komisije
  3. Tatjana Petronijević                                             –  Član Komisije

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija