ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 01/2017 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice, a koja je zavedena pod brojem 14-0-9/2016-03 od 06.01.2017. godine, direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca Naručioca donosi:

 

ODLUKU O DODELI UGOVORA

 

U postupku javne nabavke male vrednosti broj 01/2017 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice, čija je procenjena vrednost 1.666.666,00 dinara bez PDV-a, Ugovor na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj 01/2017, dodelјuje se Ponuđaču – Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte, naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD, ul. Narodnog fronta broj 12, 21000 Novi Sad.

 

Odluka o dodeli ugovora