OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-65/2017-08

Beograd, 30.01.2017.

 

Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE –  UPRAVA ZA UTVRĐIVANјE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd, www.uprava-brodova.gov.rs, office@uprava-brodova.gov.rs

2) Vrsta Naručioca:

– Korisnik budžetskih sredstava, organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije u skladu sa članom 6. Zakona o ministarstvima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 44/2014, 14/2015, 54/2015 i 96/2015-drugi zakon).

3) Vrsta predmeta:

– Dobra.

4) Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika:

– Postupak javne nabavke male vrednosti broj 01/2017 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice.

30163100 – Kreditne kartice za gorivo.

5) Ugovorena vrednost:

– Ukupna cena bez PDV-a: 1.559.511,00 dinara

– PDV:                                    311.902,20 dinara

– Ukupno:                            1.871.413,20 dinara

6) Kriterijum za dodelu Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:

Izbor najpovolјnije ponude je izvršen na osnovu primene kriterijuma ekonomski najpovolјnije ponude ponderisanjem sledećih elemenata:

– Rasprostranjenost prodajne mreže na teritoriji Republike Srbije (broj prodajnih mreža – benzinskih stanica), 60 pondera

– Ukupna cena, 40 pondera

– Rok i način plaćanja – rezervni kriterijum

7) Broj primlјenih ponuda:

– 2 (dve) ponude

8) Najviša i najniža ponuđena cena:

– Najviša ponuđena cena:

Ukupna cena bez PDV-a: 1.559.511,00 dinara

PDV:                                    311.902,20 dinara

Ukupno:                            1.871.413,20 dinara

– Najniža ponuđena cena:

Ukupna cena bez PDV-a: 1.523.725,00 dinara

PDV:                                    304.745,00 dinara

Ukupno:                             1.828.470,00 dinara        

9) Najviša i najniža cena kod prihvatlјivih ponuda:

– Najviša ponuđena cena:

 Ukupna cena bez PDV-a: 1.559.511,00 dinara

 PDV:                                    311.902,20 dinara

 Ukupno:                            1.871.413,20 dinara

– Najniža ponuđena cena: 

Ukupna cena bez PDV-a: 1.523.725,00 dinara

PDV:                                    304.745,00 dinara

Ukupno:                             1.828.470,00 dinara        

10) Datum donošenja Odluke o dodeli Ugovora o javnoj nabaci male vrednosti:

– 19.01.2017. godine.

11) Datum zaklјučenja Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:

– 27.01.2017. godine.

12) Osnovni podaci o Pružaocu usluga:

– Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa ”NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD”; adresa: ul. Narodnog fronta broj 12, 21000 Novi Sad, Matični broj: 20084693, PIB: 104052135

13) Period važenja Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:

– Od 01.02.2017. do 31.01.2018. godine

14) Okolnosti koje predstavlјaju osnov za izmenu Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:

– Predmetni Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti se može izmeniti ili dopuniti samo u pisanoj formi zaklјučivanjem Aneksa predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti uz saglasnost obe ugovorne strane u skladu sa članom 16. stav 1. predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti i u skladu sa članom 115. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

 

Komisija:

  1. Aleksandar Mihailović dipl.inž.  – Predsednik Komisije
  2. Miloš Selaković dipl.prav. – Član Komisije
  3. Tatjana Petronijević – Član Komisije