POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-1239/2017-01
12.09.2017.

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2017 – Nabavka i ugradnja sistema za gašenje požara preko raspršivača za potrebe Naručioca broj 14-0-9/2017-50 od 01.09.2017. godine, Naručilac objavljuje,

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv Naručioca: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU.
Adresa Naručioca:
ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd.
Internet adresa Naručioca:
www.uprava-brodova.gov.rs
office@uprava-brodova.gov.rs

Vrsta Naručioca:
Organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije u skladu sa članom 6. Zakona o ministarstvima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 – drugi zakon i 62/2017).

Vrsta postupka javne nabavke:
Javna nabavka male vrednosti.
Vrsta predmeta:
Radovi.
Za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
Javna nabavka male vrednosti broj 02/2017 – Nabavka i ugradnja sistema za gašenje požara preko raspršivača za potrebe Naručioca se sprovodi u skladu sa članom 5. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti, Sektor F – Građevinarstvo (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 54/2010).
Mesto izvršenja radova jesu poslovne kancelarije Naručioca broj 108 i broj 109, koje se nalaze na adresi: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd.
Oznaka iz klasifikacije delatnosti jeste Sektor F – Građevinarstvo, Oblast 43, Grana 43.2, Grupa 43.22 – Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema – Protivpožarni sistemi.
54343000 – Radovi na instalaciji uređaja za protivpožarnu zaštitu.

Kriterijum, elementi za dodelu Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
Izbor najpovoljnije ponude se vrši primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, ponderisanjem sledećih elemenata:
Ukupna cena sa maksimalnim brojem pondera, 60 pondera
Rok za izvršenje sa maksimalnim brojem pondera, 40 pondera
Garantni rok (rezervni kruterijum)
Elementi kriterijuma su bliže utvrđeni Konkursnom dokumentacijom.

Način podnošenja ponude:
Ponudu može podneti Ponuđač koji nastupa samostalno, Ponuđač koji nastupa sa Podizvođačem, odnosno Podizvođačima, kao i Grupa Ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu.

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti:
Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne i dodatne uslove u skladu sa članom 75. i članom 76. Zakona o javnim nabavkama, koji su bliže određeni Konkursnom dokumentacijom. Ponuđači su obavezni da dostave dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u skladu sa članom 77. Zakona o javnim nabavkama i uslovima iz Konkursne dokumentacije.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je Konkursna dokumentacija dostupna:
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sledeće načine:
– neposredno u poslovnim prostorijama Naručioca na adresi: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd;
– na Portalu Uprave za javne nabavke – www.portal.ujn.gov.rs i
– na internet prezentaciji Naručioca – www.uprava-brodova.gov.rs

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:
Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji. Ponude se mogu podneti neposredno u poslovnim prostorijama Naručioca u ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd i putem pošte na način koji je predviđen u Konkursnoj dokumentaciji na adresu: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd, do dana 20.09.2017. godine do 11.45 časova. Kao merodavno računa se vreme predaje ponude na pisarnici Naručioca, a ne vreme predaje ponude u Pošti.

Adresa i internet adresa državnog organa, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i slično:
Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, ul. Bulevar Mihajla Pupina broj 2, 11070 Novi Beograd, www.ekologija.gov.rs

Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, ul. Nemanjina broj 22-24, 11000 Beograd, www.minrzs.gov.rs

Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Ministarstvu finansija Republike Srbije – Poreska uprava, ul. Save Maškovića broj 3-5, 11000 Beograd, filijala Novi Beograd 1, ul. Tošin bunar broj 159, 11070 Novi Beograd, www.poreskauprava.gov.rs

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
Otvaranje ponuda će biti održano u poslovnim prostorijama Naručioca, na adresi: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd, dana 20.09.2017. godine u 12.00 časova.

Uslovi pod kojima predstavnici Ponuđača mogu učestvovati u postupku otvoranja ponuda:
Predstavnici Ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda samo ako poseduju odgovarajuće ovlašćenje i to na način koji je predviđen Konkursnom dokumentacijom.

Rok za donošenje Odluke o dodeli Ugovora o javnoj nabavci:
Najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana dostavljanja Direktoru Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, Izveštaja o stručnoj oceni, od strane Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2017 – Nabavka i ugradnja sistema za gašenje požara preko raspršivača, koja je obrazovana na osnovu Rešenja broj 14-0-9/2017-50 od 01.09.2017. godine.

Lice za kontakt:
Miloš Selaković diplomirani pravnik i službenik za javne nabavke.
milos.selakovic@uprava-brodova.gov.rs

Komisija:
Aleksandar Mihailović, dipl. inž. mašinstva, predsednik Komisije
Miloš Selaković, dipl. pravnik, član Komisije
Dušan Žugić, dipl. ekonomista, član Komisije

 

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija