ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2017 – Nabavka i ugradnja sistema za gašenje požara preko raspršivača za potrebe Naručioca, a koja je zavedena pod brojem 14-0-9/2017-50 od 01.09.2017. godine, direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca donosi:

 

ODLUKU O DODELI UGOVORA

 

U postupku javne nabavke male vrednosti broj 02/2017 – Nabavka i ugradnja sistema za gašenje požara preko raspršivača za potrebe Naručioca, čija je procenjena vrednost 1.458.333,33 dinara bez PDV-a, Ugovor na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2017, dodelјuje se, odnosno na osnovu odgovarajućeg Sporazuma koji je zaklјučen između učesnika u Zajedničkoj ponudi, kao ovlašćeni Ponuđač sa kojim se zaklјučuje Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti, određen je Ponuđač – PREDUZEĆE ”SECTRON EXPORT-IMPORT”, ZA PROIZVODNјU, PROMET I USLUGE, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ul. Jurija Gagarina broj 11b, 11070 Beograd-Novi Beograd.

 

Odluka o dodeli ugovora