OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-1239/2017-08

Beograd, 02.10.2017.

 

Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd.

www.uprava-brodova.gov.rs,

office@uprava-brodova.gov.rs

 

2) Vrsta Naručioca:

– Korisnik budžetskih sredstava, organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije u skladu sa članom 6. Zakona o ministarstvima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015-drugi zakon i 62/2017).

3) Vrsta predmeta:

– Radovi.

 

4) Za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Javna nabavka male vrednosti broj 02/2017 – Nabavka i ugradnja sistema za gašenje požara preko raspršivača za potrebe Naručioca se sprovodi u skladu sa članom 5. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti, Sektor F – Građevinarstvo (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 54/2010).

 

Mesto izvršenja radova jesu poslovne kancelarije Naručioca broj 108 i broj 109, koje se nalaze na adresi: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd.

 

Oznaka iz klasifikacije delatnosti jeste Sektor F – Građevinarstvo, Oblast 43, Grana 43.2, Grupa 43.22 – Postavlјanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema – Protivpožarni sistemi.

54343000 – Radovi na instalaciji uređaja za protivpožarnu zaštitu.

 

5) Ugovorena vrednost:

– Ukupna cena bez PDV-a: 1.448.248,17 dinara

– PDV: 289.649,63 dinara

– Ukupno: 1.737.897,80 dinara

 

6) Kriterijum za dodelu Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:

Izbor najpovolјnije ponude je izvršen na osnovu primene kriterijuma ekonomski najpovolјnije ponude ponderisanjem sledećih elemenata:

– Ukupna ponuđena cena sa maksimalnim brojem pondera, 60 pondera

– Rok za izvršenje sa maksimalnim brojem pondera, 40 pondera

–  Garantni rok – rezervni kriterijum

 

7) Broj primlјenih ponuda:

– 1 (jedna) ponuda

 

8)Najviša i najniža ponuđena cena:

– Najviša ponuđena cena:

– Ukupna cena bez PDV-a: 1.448.248,17 dinara

– PDV: 289.649,63 dinara

– Ukupno: 1.737.897,80 dinara

 

– Najniža ponuđena cena:

– Ukupna cena bez PDV-a: 1.448.248,17 dinara

– PDV: 289.649,63 dinara

– Ukupno: 1.737.897,80 dinara

 

9) Najviša i najniža cena kod prihvatlјivih ponuda:

– Najviša ponuđena cena:

– Ukupna cena bez PDV-a: 1.448.248,17 dinara

– PDV: 289.649,63 dinara

– Ukupno: 1.737.897,80 dinara

                                                            

– Najniža ponuđena cena:

– Ukupna cena bez PDV-a: 1.448.248,17 dinara

– PDV: 289.649,63 dinara

– Ukupno: 1.737.897,80 dinara

 

10) Datum donošenja Odluke o dodeli Ugovora o javnoj nabaci male vrednosti:

– 21.09.2017. godine.

 

11) Datum zaklјučenja Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:

– 29.09.2017. godine.

 

12) Osnovni podaci o učesnicima u Zajedničkoj ponudi – Izvođači radova:

– PREDUZEĆE ”SECTRON EXPORT-IMPORT”, ZA PROIZVODNјU, PROMET I USLUGE, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ul. Jurija Gagarina broj 11b, 11070 Beograd, Novi Beograd – ovlašćeni Ponuđač za zaklјučenje Ugovora zavedenog kod Naručioca radova pod brojem 14-0-1311/2017-01 na dan 28.09.2017. godine, a kod Izvođača radova pod brojem 70/17 na dan 29.09.2017. godine, na osnovu Sporazuma o formiranju Grupe Ponuđača zaklјučenog na dan 15.09.2017. godine, između učesnika u Zajedničkoj ponudi broj 66/17 od 18.09.2017. godine, zavedenoj kod Naručioca pod brojem 14-0-1239/2017-04 na dan 20.09.2017. godine.

Matični broj: 06700420;

PIB: 100169262.

 

– ”TVI DOO”, ul. Stojana Matića broj 44/2, 11030 Beograd, Čukarica.

Matični broj: 20663987;

PIB: 106707005.

 

13) Period važenja Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:

– 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Zapisnika između ovlašćenog predstavnika Naručioca radova i ovlašćenog predstavnika Izvođača radova, što predstavlјa početak realizacije predmetnog Ugovora, u skladu sa članom 5. i članom 14. predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti.

 

14) Okolnosti koje predstavlјaju osnov za izmenu Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:

 – Na osnovu člana 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, a u skladu sa članom 3. stav 4. predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti, Naručilac radova može nakon zaklјučenja predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, sa tim da vrednost predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaklјučenog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti, odnosno od vrednosti iz člana 3. stav 1. predmetnog Ugovora, pri čemi ukupna vrednost povećanja Ugovora o javnoj nabavci ne može biti veća od vrednosti iz člana 39. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

 

Predmetni Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti se može izmeniti ili dopuniti samo u pisanoj formi zaklјučivanjem Aneksa predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti uz saglasnost obe ugovorne strane u skladu sa članom 18. stav 1. predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti, a na osnovu člana 115. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

 

Komisija:

  1. Aleksandar Mihailović, dipl. inž., predsednik Komisije
  2. Miloš Selaković, dipl. prav., član Komisije
  3. Dušan Žugić, dipl.ekon., član Komisije