POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-106/2018-01

15.01.2018.

 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 01/2018 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe Naručioca broj 14-0-9/2017-02 od 10.01.2018. godine, Naručilac objavljuje

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Naziv Naručioca:

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU.

 

Adresa Naručioca:

  1. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd.

 

Internet adresa Naručioca:

www.uprava-brodova.gov.rs

office@uprava-brodova.gov.rs

 

Vrsta Naručioca:

Organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije u skladu sa članom 6. Zakona o ministarstvima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 – drugi zakon i 62/2017).

 

Vrsta postupka javne nabavke:

Javna nabavka male vrednosti.

 

Vrsta predmeta:

Nabavka dobara.

 

Za dobra i usluge opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Javna nabavka male vrednosti broj 01/2018 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe Naručioca.

30163100 – Kreditne kartice za gorivo.

 

Kriterijum, elementi za dodelu Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:

Izbor najpovoljnije ponude se vrsi primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. Elementi kriterijuma su bliže utvrđeni Konkursnom dokumentacijom.

 

Način podnošenja ponude:

Ponudu može podneti Ponuđač koji nastupa samostalno, Ponuđač koji nastupa sa Podizvođačem, odnosno Podizvođačima, kao i Grupa Ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu.

 

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti:

Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne i dodatne uslove u skladu sa članom 75. i članom 76. Zakona o javnim nabavkama, koji su bliže određeni Konkursnom dokumentacijom. Ponuđači su obavezni da dostave dokaze o ispunjenosti uslova za učesće u skladu sa članom 77. Zakona o javnim nabavkama i uslovima iz Konkursne dokumentacije.

 

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je Konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sledeće načine:

  • neposredno u poslovnim prostorijama Naručioca na adresi: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd;
  • na Portalu Uprave za javne nabavke – www.portal.ujn.gov.rs i
  • na internet adresi Naručioca – www.uprava-brodova.gov.rs

 

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji. Ponude se mogu podneti neposredno u poslovnim prostorijama Naručioca na adresi: u ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd i putem poste na način koji je predviđen u Konkursnoj dokumentaciji na adresu: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd, do dana 23.01.2018. godine do 11 i 45 časova. Kao merodavno računa se vreme predaje ponude na pisarnici Naručioca, a ne vreme predaje ponude u Posti.

 

Adresa i internet adresa državnog organa, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i slično:

Podaci o zastiti životne sredine se mogu dobiti u Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, ul. Bulevar Mihajla Pupina broj 2, 11070 Beograd, Novi Beograd, www.ekologija.gov.rs

 

Podaci o zastiti pri zaposšljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu za rad, zaposljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, ul. Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd, www.minrzs.gov.rs

 

Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Ministarstvu finansija Republike Srbije – Poreska uprava, ul. Save Maškovića broj 3-5, 11000 Beograd, filijala Novi Beograd 1, ul. Tosin bunar broj 159, 11070 Novi Beograd, www.poreskauprava.gov.rs

 

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

Otvaranje ponuda će biti održano u poslovnim prostorijama Naručioca, na adresi: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd, na dan 23.01.2018. godine u 12.00 časova.

 

Uslovi pod kojima predstavnici Ponuđača mogu učestvovati u postupku otvoranja ponuda:

Predstavnici Ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda samo ako poseduju odgovarajuće ovlašćenje i to na način koji je predviđen Konkursnom dokumentacijom.

 

Rok za donošenje Odluke o dodeli Ugovora o javnoj nabavci:

U roku od 10 (deset) dana od dana okončanja postupka otvaranja ponuda u skladu sa članom 108. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

 

Lice za kontakt:

Milos Selaković diplomirani pravnik i službenik za javne nabavke.

E-mail: milos.selakovic@uprava-brodova.gov.rs

 

Komisija:

1 Dušan Žugić dipl.ekon., predsednik Komisije

2 Milos šSelaković dipl.prav., član Komisije

3 Tatjana Petronijević, član Komisije

 

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija