ODGOVOR NA POSTAVLJENO PITANJE POTENCIJALNOG PONUĐAČA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

U postupku javne nabavke male vrednosti broj 01/2018 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe Naručioca – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd, potencijalni Ponuđač – ”LUKOIL SRBIJA” AD, ul. Bulevar Mihaila Pupina broj 165D, 11070 Beograd, Novi Beograd je u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Konkursnom dokumentacijom broj 14-0-106/2018-02 od 15.01.2018. godine, deo pod nazivom ”UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU”, tačka 5. pod nazivom ”IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE I POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE’, na dan 16.01.2018.godine, u elektronskoj formi, postavio pitanje zavedeno kod Naručioca pod brojem 14-0-106/2018-03, a u vezi sa sadržajem Konkursne dokumentacije koja je objavljena na Portalu javnih nabavki i na internet prezentaciji Naručioca na dan 15.01.2018. godine.

 

Ceo odgovor