OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj: 14-0-106/2018-06

 

Na osnovu člana 63. stav 5. i Prilogom 3Ž Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac objavljuje

 

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Naziv Naručioca:

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU.

 

Adresa Naručioca:

  1. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd.

 

Internet adresa Naručioca:

www.uprava-brodova.gov.rs

office@uprava-brodova.gov.rs

 

Vrsta Naručioca:

Organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije u skladu sa članom 6. Zakona o ministarstvima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015-drugi zakon i 62/2017).

 

Vrsta postupka javne nabavke:

Javna nabavka male vrednosti.

 

Vrsta predmeta:

Nabavka dobara.

 

Za dobra i usluge opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Javna nabavka male vrednosti broj 01/2018 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe Naručioca.

 

30163100 – Kreditne kartice za gorivo.

 

Datum objavljivanja Poziva za podnošenje ponuda:

15.01.2018. godine.

 

Datum objavljivanja Obaveštenja o produženju roka za podnošenje ponuda:

18.01.2018. godine.

 

Razlog za produženje roka za podnošenje ponuda:

Izmene i dopune konkursne dokumentacije u skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), a u vezi sa Odgovorom na postavljeno pitanje potencijalnog Ponuđača broj 14-0-106/2018-04 od 17.01.2018. godine.

 

Vreme i mesto podnošenja ponuda (novi rok):

Ponude se mogu podneti neposredno u poslovnim prostorijama Naručioca, na adresi: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd i putem pošte na način koji je predviđen u Izmenama i dopunama Konkursne dokumentacije broj 14-0-106/2018-05 od 18.01.2018. godine na adresu: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd, do dana 25.01.2018. godine do 11 i 45 časova. Kao merodavno računa se vreme predaje ponude na pisarnici Naručioca, a ne vreme predaje ponude u Pošti.

 

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

Postupak otvaranje ponuda će biti održan u poslovnim prostorijama Naručioca, na adresi: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd, na dan 25.01.2018. godine u 12.00 časova.

 

Lice za kontakt:

Miloš Selaković diplomirani pravnik i službenik za javne nabavke

milos.selakovic@uprava-brodova.gov.rs

 

KOMISIJA:

Dušan Žugić dipl.ekon., predsednik Komisije

Miloš Selaković dipl.prav., član Komisije

Tatjana Petronijević, član Komisije

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda