ODGOVOR NA POSTAVLJENO PITANJE POTENCIJALNOG PONUĐAČA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

U postupku javna nabavke male vrednosti broj 01/2018 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe naručioca – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd, potencijalni Ponuđač – LULOIL SRBIJA AD, ul. Bulevar Mihajla Pupina broj 165D, 11070 Beograd, Novi Beograd, je na dan 23.01.2018. godine, u elektronskoj formi, postavio pitanje zavedeno kod Naručioca pod brojem 14-0-106/2018-07, a u vezi sa sadržajem Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije broj 14-0-106/2018-05 od 19.01.2018. godine, koje su objavljene na portalu javnih nabaki i na internet prezentaciji Naručioca na dan 19.01.2018. godine.

 

Ceo odgovor