ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-9/18-25

14.05.2018.

 

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2018 – Nabavka dva službena terenska vozila za potrebe Naručioca, a koja je zavedena pod brojem 14-0-9/2018-18 od 16.04.2018. godine, direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca Naručioca donosi:

 

ODLUKU O DODELI UGOVORA

 

U postupku javne nabavke male vrednosti broj 02/2018 – Nabavka dva službena terenska vozila za potrebe Naručioca, čija je procenjena vrednost 4.250.000,00 dinara bez PDV-a, Ugovor na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2018, dodeljuje se Ponuđaču –  PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, TURIZAM, SAOBRAĆAJ I USLUGE ”EXPORT-IMPORT AUTO ČAČAK DOO KONJEVIĆI – ČAČAK”, ul. Konjevići bb, 34000 Čačak.

 

Odluka o dodeli ugovora