ODGOVOR NA POSTAVLЈENO PITANЈE

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj 14-0-95/2019-04

17.01.2019.

 

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Konkursne dokumentacije broj 14-0-95/2019-02 od 11.01.2019. godine, deo pod nazivom ”UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU”, tačka 5. pod nazivom ”IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE, TRAŽENЈE DODATNIH INFORMACIJA I POJAŠNЈENЈA U VEZI SA PRIPREMANЈEM PONUDE”, Naručilac upućuje

 

ODGOVOR NA POSTAVLЈENO PITANЈE

 

U postupku javne nabavke male vrednosti broj 01/2019 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe Naručioca – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu.

 

Odgovor na postavljeno pitanje