POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-892/2019-01
24.05.2019.

 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 03/2019 – Usluge osiguranja za potrebe Naručioca broj 14-0-9/2019-34 od 21.05.2019. godine, Naručilac objavljuje

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Za Javnu nabavka male vrednosti broj 03/2019 – Usluge osiguranja koje obuhvataju osiguranje imovine, zaposlenih i službenih vozila za potrebe Naručioca.

 

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija