POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-1158/2019-01

05.07.2019.

 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2019 – Nabavka jednog službenog automobila srednje klase i jednog službenog automobila niže klase za potrebe Naručioca broj 14-0-9/2019-49 od 28.06.2019. godine, Naručilac objavljuje

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Za javnu nabavku male vrednosti broj 02/2019 – Nabavka jednog službenog automobila srednje klase i jednog službenog automobila niže klase za potrebe Naručioca.

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija