OBAVEŠTENЈE O PRODUŽENЈU ROKA ZA PODNOŠENЈE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-1158/2019-04

10.07.2019.

 

Na osnovu člana 63. stav 5. i Priloga 3Ž Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac objavljuje

 

OBAVEŠTENЈE O PRODUŽENЈU ROKA ZA PODNOŠENЈE PONUDA

 

Za javnu nabavku male vrednosti broj 02/2019 – Nabavka jednog službenog automobila srednje klase i jednog službenog automobila niže klase za potrebe Naručioca zbog izmene u Konkursnoj dokumentaciji u skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), a odnosi se na Tehničku specifikaciju Konkursne dokumentacije broj 14-0-1158/2019-02 od 05.07.2019. godine.

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena Konkursne dokumentacije