ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj 14-0-9/19-54

Beograd, 23.07.2019.

 

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2019 – Nabavka jednog službenog automobila srednje klase i jednog službenog automobila niže klase za potrebe Naručioca, a koja je zavedena pod brojem 14-0-9/2019-49 od 28.06.2019. godine, direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca Naručioca donosi:

 

ODLUKU O DODELI UGOVORA

 

U postupku javne nabavke male vrednosti broj 02/2019 – Nabavka jednog službenog automobila srednje klase i jednog službenog automobila niže klase.

 

Odluka o dodeli ugovora