ODGOVOR NA POSTAVLJENO PITANJE

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj: 14-0-66/2020-04

17.01.2020.

 

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Konkursne dokumentacije broj 14-0-66/2020-02 od 13.01.2020. godine, deo pod nazivom ”UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU”, tačka 5. pod nazivom ”IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE, TRAŽENJE DODATNIH INFORMACIJA I POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE”, Naručilac upućuje

 

ODGOVOR NA POSTAVLJENO PITANJE

 

U postupku javne nabavke male vrednosti broj 01/2020 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe Naručioca – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu.

 

Odgovor na postavljeno pitanje