ODLUKU O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj: 14-0-9/20-06

23.01.2020.

 

Ha osnovu člana 108. 3akona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Cpbije” bpoj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti 01/2020 – Habavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe Naručioca, a koja je zavedena pod brojem 14-0-9/2020-01 od 08.01.2020. godine, direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca Naručioca donosi:

 

ODLUKU O DODELI UGOVORA

 

U postupku javne nabavke male vrednosti broj 01/2020 – Habavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe Naručioca.

 

Odluka o dodeli ugovora