JAVNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Del.br. 14-0-1012/2019-01 10.06.2019.   Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-892/2019-13 17.06.2019.   Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   U postupku javne nabavke male vrednosti broj … Opširnije

ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-9/19-39 04.06.2019.   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 7. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 03/2019 – Usluge osiguranja za potrebe Naručioca, a koja je zavedena pod … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-892/2019-01 24.05.2019.   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 03/2019 – Usluge osiguranja za potrebe Naručioca … Opširnije

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 51. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca donosi   ODLUKU O USVAJANjU  IZMENE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU   Usvaja se Izmena Plana Javnih … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj 14-0-95/2019-10 01.02.2019.   Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   U postupku javne nabavke male vrednosti broj … Opširnije

ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj: 14-0-9/19-06 22.01.2019.   Ha osnovu člana 108. 3akona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Cpbije” bpoj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti 01/2019 – Habavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe Naručioca, a koja je … Opširnije

ODGOVOR NA POSTAVLЈENO PITANЈE

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj 14-0-95/2019-04 17.01.2019.   Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Konkursne dokumentacije broj 14-0-95/2019-02 od 11.01.2019. godine, deo pod nazivom ”UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU”, tačka 5. pod nazivom ”IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE, … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-95/2019-01 11.01.2019.   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 01/2019 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice … Opširnije

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 51. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu doneo je Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki za 2019. godinu.   Plan javnih nabavki za 2019. godinu