OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj: 14-0-1158/2019-12 31.07.2019.   Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   U postupku javne nabavke male vrednosti broj … Opširnije

ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj 14-0-9/19-54 Beograd, 23.07.2019.   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2019 – Nabavka jednog službenog automobila srednje klase i jednog službenog … Opširnije

OBAVEŠTENЈE O PRODUŽENЈU ROKA ZA PODNOŠENЈE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-1158/2019-04 10.07.2019.   Na osnovu člana 63. stav 5. i Priloga 3Ž Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac objavljuje   OBAVEŠTENЈE O PRODUŽENЈU ROKA ZA PODNOŠENЈE PONUDA   Za javnu nabavku male vrednosti broj 02/2019 – Nabavka jednog službenog automobila … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-1158/2019-01 05.07.2019.   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2019 – Nabavka jednog službenog automobila srednje … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-892/2019-13 17.06.2019.   Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   U postupku javne nabavke male vrednosti broj … Opširnije

ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-9/19-39 04.06.2019.   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 7. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 03/2019 – Usluge osiguranja za potrebe Naručioca, a koja je zavedena pod … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-892/2019-01 24.05.2019.   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 03/2019 – Usluge osiguranja za potrebe Naručioca … Opširnije

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 51. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca donosi   ODLUKU O USVAJANjU  IZMENE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU   Usvaja se Izmena Plana Javnih … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj 14-0-95/2019-10 01.02.2019.   Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   U postupku javne nabavke male vrednosti broj … Opširnije

ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj: 14-0-9/19-06 22.01.2019.   Ha osnovu člana 108. 3akona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Cpbije” bpoj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti 01/2019 – Habavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe Naručioca, a koja je … Opširnije