ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-644/2020-01

15.05.2020.

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 02/2020 – Услугe oсигурaњa зa пoтрeбe Наручиоца број 14-0-9/2020-30 од 11.05.2020. године, Наручилац објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

За јавну набавку мале вредности број 02/2020 – Услуге осигурања које обухватају осигурање имовине, запослених и службених возила за потребе Наручиоца.

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација