ПРАВИЛНИК О ВИСИНИ ТАКСЕ ЗА ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ ВРШЕЊА ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА НАД БРОДОВИМА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ

objavljeno u: Новости | 0

На основу члана 91. став 4. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73/10 и 121/12), Министар саобраћаја, уз сагласност Министра финансија, донео је

 

ПРАВИЛНИК О ВИСИНИ ТАКСЕ ЗА ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

 

ВРШЕЊА ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА НАД БРОДОВИМА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ

 

Овим Правилником утврђује се висина таксе за вршење техничког надзора над бродовима унутрашње пловидбе, техничким пловним објектима, скелама, као и чамцима и плутајућим објектима намењеним за привредне сврхе (у даљем тексту: технички надзор).

Висина таксе за вршење техничког надзора дата је у Прилогу – Тарифа за пружање стручне услуге вршења техничког надзора над бродовима унутрашње пловидбе, техничким пловним објектима, скелама, као и чамцима и плутајућим објектима намењеним за привредне сврхе а налази се и на web презентацији управе на адреси www.uprava-brodova/tarifa.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о висини накнада за вршење техничког надзора над бродовима унутрашње пловидбе („Службени гласник РС“, број 54/12).

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 114/13, а примењује се од 1. јануара 2014. године.

На основу Закона о републичким административним таксама (Сл. гласник РС бр.43/03, 51/03….47/13, 65/13), сходно тарифном броју 1, захтев за вршење техничког надзора бродова и свих услуга које су наведене на web презентацији управе на адреси www.uprava-brodova/usluge таксира се износом од 290,00динара а уплата се врши на рачун Буџета Републике Србије бр. 840-742221843-57, по моделу 97, са позивом на број 66-013107677749, за сврху уплате републичке административне таксе. Уплату наведене таксе, приликом подношења захтева, правна лица документују својим овереним изводом са рачуна или потврдом банке да је трансакција извршена, а физичка лица документују налогом за уплату овереним од стране банке преко које је трансакција реализована.

За добијање сагласности Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу да надлежни орган друге државе изврши преглед пловила ради издавања Привременог сведочанства – дозволе за једнократно путовање до матичне луке потребно је, сходно тарифном броју 11, да подносилац захтева, поред горе наведене таксе за захтев, уплати још 290.00 динара на исти рачун буџета Републике Србије, са истим позивом на број, за сврху републичке административне таксе и да Управи достави доказ о томе.

По захтевима корисника услуга уз које није приложен доказ о уплати прописане таксе, Управа неће поступати док тај доказ не прими.

Плаћања таксе за захтев ослобођени су органи, организације, установе и институције Републике Србије, аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе.

Радни налози започети пре ступања на снагу Правилника о висини таксе за пружање стручне услуге техничког надзора над бродовима унутрашње пловидбе окончаће се применом Правилника о висини накнада за вршење техничког надзора над бродовима унутрашње пловидбе (Сл. гласник бр.54/12).

 

Прилог – Тарифа