ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 06/2014 – УСЛУГЕ СЕРТИФИКАЦИЈЕ ПРЕМА СТАНДАРДУ SRPS ISO 9001:2008

objavljeno u: Јавне набавке | 0

ПРЕДМЕТ: Одговор на Питање потенцијалног Понуђача – ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И НАДЗОР STANDCERT DOO, ул.Булевар Војводе Мишића бр.39/а, 11000Београда.

Потенцијални Понуђач – STANDCERT DOO из Београда, у поступку јавне набавке број 06/2014 – услуге сертификације према стандарду SRPS ISO 900:2008, поставио је Наручиоцу – Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу следеће питање из предметне конкурсне документације, а у вези са припремањем понуде, везано за предметни поступак јавне набавке мале вредности:

– Питање је постављено у вези са Критеријумима за избор најповољније понуде, односно које је податке потребно навести у захтеву који се односи на РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТУ СЕРТИФИКАЦИОНОГ ТЕЛА ИЗ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИЈЕ ПРЕМА SRPS ISO 9001:2008, а који подаци се односе на РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТУ СЕРТИФИКАЦИОНОГ ТЕЛА ИЗ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИЈЕ ПРЕМАSRPS ISO 9001:2008 У ОБЛАСТИ БРОДОГРАДЊЕ, с обзиром да је области бродоградње већ обухваћена првом листом – Cod ЕА 20.

 • Одговор:

 1. На страни 10. конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 06/2014 – услуге сертификације према стандарду SRPS ISO 9001:2008, у делу под називом “Упутство Понуђачима како да сачине понуду“, под тачком 13. – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА СЕРТИФИКАЦИОНОГ ТЕЛА ИЗ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИЈЕ ПРЕМА SRPS ISO 9001:2008, објашњено је да наведени критеријум обухвата поступке у којима је издат одговарајући СЕРТИФИКАТ према стандарду SRPS ISO 9001:2008 правним лицима у последење 3 (три) године рачунајући од дана подношења понуде за предметни поступак јавне набавке мале вредности, за следеће делатности:

 • Производња цемента, креча и гипса. Производња производа од бетона, цемента и гипса – CodeЕА 16,

 • Производња основних метала и стандардних металних производа – Code ЕА 17,

 • Производња машина и уређаја који нису поменути на другом месту – Code ЕА 18,

 • Производња електричних и оптичких уређаја – Code ЕА 19,

 • Изградња и оправка бродова и чамаца – Code ЕА 20.

На страни 44. предметне конкурсне документације, за наведени критеријум је наведена Табела 1.

 1. На страни 11. конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 06/2014 – услуге сертификације према стандарду SRPS ISO 9001:2008, у делу под називом “Упутство Понуђачима како да сачине понуду“, под тачком 14. – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА СЕРТИФИКАЦИОНОГ ТЕЛА ИЗ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИЈЕ ПРЕМА SRPS ISO 9001:2008, У ОБЛАСТИ БРОДОГРАДЊЕ, објашњено је да наведени критеријум обухвата поступке у којима је издат одговарајући СЕРТИФИКАТ према стандарду SRPS ISO 9001:2008 у области бродоградње, правним лицима у последење 3 (три) године рачунајући од дана подношења понуде за предметни поступак јавне набавке мале вредности, узимајући у обзир само следеће делатности:

 • Производња цемента, креча и гипса. Производња производа од бетона, цемента и гипса – CodeЕА 16,

 • Производња основних метала и стандардних металних производа – Code ЕА 17,

 • Производња машина и уређаја који нису поменути на другом месту – Code ЕА 18,

 • Производња електричних и оптичких уређаја – Code ЕА 19,

 • Изградња и оправка бродова и чамаца – Code ЕА 20.

На страни 45. предметне конкурсне документације, за наведени критеријум је наведена Табела 2.

Приликом сачињавања понуде, Понуђач може да наведе исто правно лице и у Табелу 1, и у Табелу 2, уколико су испуњени наведени услови који су тражени у предметној конкурсној документацији.

Напомена: Све што је наведено на претходна два критеријума, може да се примени и на РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ.