ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 09.09.2014.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
 

1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
– УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд, www.uprava-brodova.gov.rs

2) Врста Наручиоца:
– Корисник буџетских средстава, орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије

3) Врста предмета:
Услуге

4) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
Поступак јавне набавке мале вредности број 06/2014 – Услуге сертификације према стандарду SRPS ISO 9001:2008, за потребе Наручиоца
72225000 – Услуге оцењивања и испитивања гаранције и квалитета система

5) Уговорена вредност:
ЦЕНА без ПДВ-а:    90.000,00 динара
ПДВ:    18.000,00 динара
УКУПНО са ПДВ-ом:    108.000,00 динара

6) Критеријум за доделу Уговора о јавној набавци:
Избор најповољније понуде је извршен на основу примене критеријума економски најповољније понуде пондерисањем следећих елемената:
(1) Референтна листа Сертификационог тела из области сертификације према стандарду SRPS ISO 9001:2008, 45 пондера
(2) Понуђена цена, 30 пондера
(3) Референтна листа Сертификационог тела из области сертификације према стандарду SRPS ISO 9001:2008 у области бродоградње, 25 пондера
(4) Референтна листа Сертификационог тела из области сертификације према стандарду SRPS ISO 9001:2008 у државној управи, РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ

7) Број примљених понуда:
1 (једна) понуда

8)Највиша и најнижа понуђена цена:
– Највиша понуђена цена:    90.000,00 динара без ПДВ-а
– Најнижа понуђена цена:    90.000,00 динара без ПДВ-а

9) Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:
– Највиша понуђена цена:    90.000,00 динара без ПДВ-а
– Најнижа цена на годишњем нивоу:    90.000,00 динара без ПДВ-а

10) Датум доношења одлуке о додели Уговора о јавној набаци мале вредности:
27.08.2014. године

11) Датум закључења Уговора о јавној набавци мале вредности:
09.09.2014. године

12) Основни подаци о Пружаоцу услуга:
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И НАДЗОР “СтандЦерт“ д.о.о.
Ул. Булевар војводе Мишића број 39а/VI, 11000 Београд
Матични број: 20480211
ПИБ: 105883800

13) Период важења Уговора о јавној набавци:
1 (један) месец од дана закључења Уговора о јавној набавци мале вредности

14) Околности које представљају основ за измену Уговора о јавној набавци: Предметни Уговор о јавној набавци мале вредности се може изменити или допунити само у писаној форми закључивањем Анекса предметног Уговора о јавној набавци мале вредности уз сагласност обе уговорне стране у складу са чланом 10. став 1. предметног Уговора о јавној набавци мале вредности.

15) Остале информације:
На основу Закона о министарствима (“Службени гласник Републике Србије“, број 44/2014), Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу као орган државне управе у саставу Министарства саобраћаја Републике Србије је постала орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, почев од 26.04.2014. године.