ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 26.11.2014.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
– УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд, www.upravabrodova.gov.rs

2) Врста Наручиоца:
– Корисник буџетских средстава, орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије

3) Врста предмета:
– Услуге

4) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
– Поступак јавне набавке мале вредности број 07/2014 – књиговодствене услуге за потребе Наручиоца
79211100 – књиговодствене услуге

5) Уговорена вредност:
– За годину дана: 600.000,00 динара

– За месец дана. 50.000,00 динара

6) Критеријум за доделу Уговора о јавној набавци мале вредности:
Избор најповољније понуде је извршен на основу примене критеријума економски најповољније понуде пондерисањем следећих елемената:
– Понуђена цена, 70 пондера
– Период обављања рачуноводствених послова за буџетске кориснике
, 30 пондера
– Рок и начин плаћања – резервни критеријум

7) Број примљених понуда:
– 1 (једна) понуда

8) Највиша и најнижа понуђена цена:
– Највиша понуђена цена:
600.000,00 динара
– Најнижа понуђена цена: 600.000,00 динара

9) Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:
– Највиша понуђена цена: 600.000,00 динара
– Најнижа понуђена цена: 600.000,00 динара

10) Датум доношења Одлуке о додели Уговора о јавној набаци мале вредности:
– 18.11.2014.
године

11) Датум закључења Уговора о јавној набавци мале вредности:
– 24.11.2014.
године

12) Основни подаци о Пружаоцу услуга:
PERITUS DOO, ул. Келтска бр. 8, 11050 Београд
Матични број: 06186181
ПИБ: 101718435

13) Период важења Уговора о јавној набавци:
– Од 01.12.2014. до 30.11.2015.
године

14) Околности које представљају основ за измену Уговора о јавној набавци:
– Предметни Уговор о јавној набавци мале вредности се може изменити или допунити само у писаној форми закључивањем Анекса предметног Уговора о јавној набавци мале вредности уз сагласност обе уговорне стране у складу са чланом 13. став 1. предметног Уговора о јавној набавци мале вредности.