ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 30.01.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
– УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд, www.uprava-brodova.gov.rs

2) Врста Наручиоца:
– Корисник буџетских средстава, орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије

3) Врста предмета:
– Услуге

4) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
– Поступак јавне набавке мале вредности број 01/2015 – Набавка погонског горива путем картице за потребе Наручиоца
30163100 – кредитне картице за гориво

5) Уговорена вредност:
– Укупна цена:                                                                              1.528.215,00 динара
– ПДВ:                                                                                              305.643,00 динара
– са ПДВ-ом:                                                                                 1.833.858,00 динара
– Цена по литри за ЕУРО ПРЕМИУМ БМБ-95:                    103,67 динара без ПДВ-а
– Цена по литри за ЕУРО ПРЕМИУМ БМБ-95:                    124,40 динара са ПДВ-ом
– Укупно за ЕУРО ПРЕМИУМ БМБ-95:                       1.244.040,00 динара без ПДВ-а
– Цена по литри за ЕУРО ДИЗЕЛ:                                         113,67 динара без ПДВ-а
– Цена по литри за ЕУРО ДИЗЕЛ:                                        136,40 динара са ПДВ-ом
– Укупна цена за ЕУРО ДИЗЕЛ:                                     284.175,00 динара без ПДВ-а

6) Критеријум за доделу Уговора о јавној набавци мале вредности:
Избор најповољније понуде је извршен на основу примене критеријума економски најповољније понуде пондерисањем следећих елемената:
– Распрострањеност продајне мреже на територији Републике Србије (број продајних места-пумпи), 60 пондера
– Укупна цена, 40 пондера
– Рок и начин плаћања – резервни критеријум

7) Број примљених понуда:
– 1 (једна) понуда

8) Највиша и најнижа понуђена цена:
– Највиша понуђена цена:    1.528.215,00 динара без ПДВ-а
                                               1.833.858,00 динара са ПДВ-ом
– Најнижа понуђена цена:     1.528.215,00 динара без ПДВ-а
                                                1.833.858,00 динара са ПДВ-ом

9) Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:
– Највиша понуђена цена:    1.528.215,00 динара без ПДВ-а
                                               1.833.858,00 динара са ПДВ-ом
– Најнижа понуђена цена:     1.528.215,00 динара без ПДВ-а
                                                1.833.858,00 динара са ПДВ-ом

10) Датум доношења Одлуке о додели Уговора о јавној набаци мале вредности:
– 21.01.2015. године

11) Датум закључења Уговора о јавној набавци мале вредности:
– 28.01.2015. године

12) Основни подаци о Пружаоцу услуга:
– Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса “НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“ А.Д. НОВИ САД, ул. Народног фронта број 12, 21000 Нови Сад
Матични број: 20084693
ПИБ: 104052135

13) Период важења Уговора о јавној набавци мале вредности:
– Од 01.02.2015. до 31.01.2016. године

14) Околности које представљају основ за измену Уговора о јавној набавци мале вредности:
– Предметни Уговор о јавној набавци мале вредности се не може изменити у форми Анекса Уговора о јавној набавци, због промене уговорене цене, јер је у члану 5. Уговора о јавној набавци мале вредности предвиђено да се цена може мењати и утврђује се на основу Одлуке изабраног Понуђача, односно Продавца, у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. У Уговору о јавној набавци мале вредности, наведене су цене за предмет јавне набавке мале вредности на дан закључења предметног Уговора. Цена се може мењати, али укупна финансијска вредност за временски период важења Уговора о јавној набавци мале вредности, не може прећи укупну процењену вредност Наручиоца, односно Купца.

– Предметни Уговор о јавној набавци мале вредности се може изменити или допунити само у писаној форми закључивањем Анекса предметног Уговора о јавној набавци мале вредности уз сагласност обе уговорне стране у складу са чланом 16. став 1. предметног Уговора о јавној набавци мале вредности.