ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 19.02.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0
На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац објављује
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 

Назив Наручиоца:
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

Адреса Наручиоца:
ул.Народних хероја број 30/II, градска општина Нови Београд, 11070 Београд

Интернет адреса Наручиоца:
www.uprava-brodova.gov.rs

Врста Наручиоца:
Орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије

Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка мале вредности

Врста предмета:
Услуге.

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Јавна набавка мале вредности број 02/2015 – Услуге специјалистичких лекарских прегледа
85121200 – услуге лекара специјалиста

Критеријум, подкритеријуми за доделу Уговора о јавној набавци мале вредности:
Избор најповољније понуде се врши применом критеријума економски најповољније понуде, пондерисањем следећих подкритеријума:

  • Укупна цена са максималним бројем пондера, 60 пондера
  • Квалитет – укупна вредност референтне листе са максималним бројем пондера, 40 пондера
  • Рок и начин плаћања (резервни критеријум).

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на следеће начине:

  • непосредно у пословним просторијама Наручиоца на адреси: ул.Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд
  • на Порталу Управе за јавне набавке – portal.ujn.gov.rs
  • на интернет адреси Наручиоца – www.uprava-brodova.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се могу поднети непосредно у пословним просторијама Наручиоца у ул. Народних хероја бр.30/II, 11070 Нови Београд и путем поште на начин који је предвиђен у конкурсној документацији на адресу: ул.Народних хероја бр.30/II, 11070 Нови Београд, до дана 27.02.2015.године до 11 и 45 часова.
 Као меродавно рачуна се време предаје понуде на писарници Наручиоца, а не време предаје понуде у Пошти.

Адреса и интернет адреса државног органа, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично:

  • Заштита животне средине: Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, www.mpzzs.gov.rs
  • Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство рада, запошљавања, борачка и социјална питања Републике Србије, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, www.minrzs.gov.rs
  • Пореске обавезе: Министарство финансија Републике Србије – Пореска управа, ул.Саве Мишковића бр. 3-5, 11000 Београд, филијала Нови Београд 1, ул. Тошин бунар бр.159, 11070 Нови Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Место, време и начин отварања понуда:
Поступак отварање понуда ће бити одржан у пословним просторијама Наручиоца, ул. Народних хероја бр.30/II, 11070 Нови Београд, дана 27.02.2015.године у 12.00 часова.

Услови под којима представници Понуђача могу учествовати у поступку отворања понуда:
Представници Понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда само ако поседују одговарајуће овлашћење и то на начин који је предвиђен конкурсном документацијом.

Рок за доношење Одлуке о избору најповољније понуде:
У року од 5 (пет) дана од дана достављања директору Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, Извештаја о стручној оцени, од стране Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности број 02/2015, која је образована на основу Решења бр. 16-0-11/15-17 од 11.02.2015.године.

Лице за контакт:
Милош Селаковић дипломирани правник и службеник за јавне набавке
Тел. 011/260-70-80
milos.selakovic@uprava-brodova.gov.rs